Opublikowano

Regulamin 42 Konfrontacji Fotograficznych

1. Wystawa konkursowa “Konfrontacje 2024” będzie eksponowana w ramach imprezy: “XLII Konfrontacje Fotograficzne”. Jej celem jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej.
2. Prace prosimy nadsyłać w formie autorskich zestawów, liczących 3 do 5 zdjęć każdy, w formacie od 24×30 cm do 70×100 cm. Zaleca się dostosowanie formatu zestawów do ram aluminiowych (100 x70cm). Temat dowolny. Ważne jest, aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat. Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Ilość zestawów dowolna. Technika optycznochemiczna mile widziana.
3.Opłatę za uczestnictwo w wysokości 50,00 zł od autora, należy przesłać na konto Gorzowskiego Towarzystwa:
nr: 51 8363 0004 0000 0101 2000 0001 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wikp.
Kopię odcinka prosimy przesłać wraz z pracami.
4. Zdjęcia należy nadsyłać nie oprawione, w płaskich sztywnych opakowaniach (jeśli muszą być oprawione to passe-partout o grubości max. 2,5 mm). Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, numer zestawu łamany przez kolejny numer zdjęcia w zestawie – zgodnie z kartą zgłoszenia, rok wykonania zdjęcia i ewentualnie tytuł.
5. Do każdego zestawu należy dołączyć:
– wypełnioną dokładnie kartę zgłoszenia udziału w konkursie
– plan eksponowania zestawu oraz zdjęcia w wersji elektronicznej(katalog,prasa,internet)
– adres zwrotny autora.
6. Zestawy niespełniające warunków określonych w punkcie 2 i 3 będą zwracane autorom bez przedkładania Jury.
7. Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedziaIności za uszkodzenia prac w czasie przesyłki lub jej zagubienie.
8. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac do celów reklamowych w prasie, TV i katalogu imprezy.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentowania wystawy w innych Galeriach.
11. Nadesłane w terminie zestawy będą oceniane przez Jury składające się z członków ZPAF, krytyków sztuki oraz organizatorów w dwóch etapach:
– zakwalifikowanie zestawów do wystawy,
– zakwalifikowanie wybranych do wystawy zestawów do przewidzianych regulaminem nagród i wyróżnień.
12. DIa autorów najlepszych wg Jury zestawów przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda – 5000,- zł
Il nagroda – 4000,- zł
III nagroda – 3000,- zł
Wyróżnienie – 2000,- zł
Dyplomy Rady Artystycznej ZPAF oraz nagrody sponsorów. Nagrody mogą być rzeczowe o w/w wartości. Jury może skorzystać w uzasadnionym przypadku z prawa innego podziału ogólnej puli nagród.
13. Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają katalog imprezy.
14. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych zestawów zostaną automatycznie zaproszeni do udziału w XLII Konfrontacjach Fotograficznych w dniach 10-11 maja 2024 r z zapewnieniem noclegów i wyżywienia na koszt organizatorów.
15. Nadesłanie prac na wystawę jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 28.08.97 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz 883).

TERMINY

16. Terminarz imprezy:
– nadsyłanie prac do 31 marca 2024
– ocena Jury do 15 kwietnia 2024
– powiadomienie o werdykcie Jury do 30 kwietnia 2024
– otwarcie wystawy – 10 maja 2024
– zwrot prac do 31 stycznia 2025
17. Prace i wszelką korenspondencję w sprawie wystawy prosimy nadsyłać na adres:
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Chrobrego 4 (Mała Galeria)
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: gtf-galeria@o2.pl

W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie w godzinach wieczornych z kuratorem Konfrontacji tel.: 605033725 lub email: arfmarl@poczta.onet.pl

Kurator Konfrontacji: Marian Łazarski

Opublikowano Dodaj komentarz

NSK 2023

Błażej Skaziński – Portugalia – Śladami Templariuszy

Fotografie B. Bloch i T. Kowalczyk

Opublikowano

REGULAMIN 69 DOROCZNA WYSTAWA GTF

Celem wystaw jest:
podsumowanie rocznej działalności członków Towarzystwa
• wzbogacenie zbiorów Towarzystwa w zakresie fotografii artystycznej
• zebranie dokumentacji fotograficznej o przemianach w mieście
Wystawa ma formę konkursu dostępnego dia wszystkich fotografujących Zdjęcia nagrodzone przechodzą
do zbiorów GTF
UWAGA : Członkowie Towarzystwa winni uczestniczyć w wystawie przedstawiając co najmniej trzy zdjęcia formatu A 4 w karcie zgło szenia zaznaczyć należy o przystąpieniu do konkursu lub do samej wystawy.
POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
a/ każdy autor przedkłada dowolną ilość zdjęć cz.b., monochromatycznych, barwnych wykonanych dowolną techniką. b/ format zdjęć dowolny min.A4
c/ do zdjęć dołączyć należy kartę zgłoszenia oraz zdjęcia w wersji elektronicznej (katalog, prasa, internet)
d/ warunkiem dopuszczenia prac do wystawy jest:
• wpłacenie wpisowego w wysokości 10 zł w dniu przyjmowania prac w Małej Galerii
• uregulowanie składek członkowskich przez członków GTF
e/ oceny prac zakwalifikowanych dokona Jury złożone z członków ZPAF, organizatora
i współorganizatorów.
f/ zdjęcia winne być podpisane i opisane szczególnie prosimy o podanie
roku wykonania.
g/ dostarczenie prac na konkurs jest równo- znaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu
h/ do wystawy wydany zostanie katalog
i/ minimum jedno zdjęcie członków GTF
Niezakwalifikowane do konkursu zostanie zaprezentowane na wystawie (wyboru zdjęcia lub zdjęć dokona jury, punkt „i” dotyczy członków GTF z co najmniej rocznym stażem)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni i wyróżnieni nagrodami rzeczowymi lub pie- niężnymi (w zależności od możliwości) Przewiduje się przyznać nagrody :
I, II, III jako nagrody główne, oraz wyróżnienia tematyczne:
• za portret (im. Zb. Łąckiego),
• za pejzaż (im. K. Ludwikowskiego),
• za reportaż fotograficzny ,
Jury w uzasadnionych przypadkach może dokonać innego podziału nagród. Zdjęcia nagrodzone pozostają w archiwum GTF

TERMINY

    ◦ Termin składania zdjęć do 2 luty 2024 r. do godz.18 00

w Małej Galerii przy ul. Chrobrego 4.
◦ Ocena zdjęć do 17 lutego 2024r.
◦ Otwarcie wystawy marzec 2024r.

Autorzy debiutujący mogą zostać członkami Towarzystwa.

ZAPRASZAMY

Zarząd GTF

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Chrobrego 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 605033725
www.gtf.com.pl e-mail gtf-gaIeria@o2.pI

69 DW - Karta zgloszenia - GTF (do pobrania)

Opublikowano Dodaj komentarz

Photo Day VI Barlinek

Barlinek VI Photo Day – 15.07.2023 – zapisy do 11 lipca 2023 w Centrum Informacji Turystycznej (ilość miejsc ograniczona)

Opublikowano Dodaj komentarz

ZAPROSZENIE – KONTAKTY

„Kontakty. W drodze” – wystawa fotografii w galerii BWA w Jeleniej Górze  

Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1, Jelenia Góra 
Wernisaż w piątek 14 kwietnia o godz. 17:00, ekspozycja do 27 maja 2023 
Kuratorka wystawy: Joanna Mielech. Komisarz honorowy: Jakub Byrczek 
Ekspozycja uzupełnia wystawę Petra Zinke „Oczy wilka” w Galerii Korytarz JCK 
Wystawa realizowana przy pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra.

Kontakty. W drodze 
W różnorodności i chaosie współczesnego świata mediów fotografie kontaktowe wyróżniają się dbałością o obraz i sposób jego kształtowania. Kontakty to fotografie o wyjątkowej kondensacji składników obrazu. Ich esencjonalność i niezwykła plastyka przestrzeni związane są z określonymi  zasadami związanymi z procesem kreacji, które decydują o istocie tego medium. Kontakty są powrotem do źródeł fotografii z uzyskanym metodą fotochemiczną wielkoformatowym negatywem, oraz odbitką, którą wykonuje się bezpośrednio z negatywu, stykowo, bez powiększania, w ciemni fotograficznej.
Pierwsze wystawy kontaktów w Polsce organizował  Jakub Byrczek w Galerii „Pusta” w Katowicach
i w Galerii BWA w Jeleniej Górze. W latach 1989 – 2002 zrealizowane zostały cztery edycje wystawy, pokazywane w różnych miejscach w Polsce i za granicą. W trzydziestą rocznicę pierwszych „Kontaktów” w Galerii BWA w Jeleniej Górze w 2019 roku powróciliśmy do tej idei wystawą „Kontakty – c.d.”.
W 2023 roku prezentujemy kolejną wystawę z tego cyklu pt. „Kontakty. W drodze”, która jest przeglądem współczesnej fotografii kontaktowej. W wystawie biorą udział artyści, dla których wielkoformatowa fotografia jest ważnym środkiem artystycznego wyrazu. Projekt ma zasięg ponadlokalny, zaproszeni twórcy mieszkają w Jeleniej Górze ale także w różnych częściach Polski, oraz poza jej granicami: w Nowym Jorku, Pradze czy Londynie.

W wystawie udział biorą: Marcin Andrzejewski, Adam Bencal, Jaroslav Beneš, Jakub Byrczek, Monika Cichoszewska, Jerzy Chaberek, Sławoj Dubiel, Marek Gardulski, Maciej Herman, Janina Hobgarska, Jacek Jaśko, Eugeniusz Józefowski, Ryszard Karczmarski, Marcin Kiełbiewski, Grzegorz Kukla, Andrzej Jerzy Lech, Marek Liksztet, Marcin Masiewicz, Jacek Michalak, Tomasz Michałowski, Tomasz Mielech, Halina Morcinek, Dorota Mościbrodzka, Mariusz Mykicki, Krzysztof Niewiadomski, Marek Poźniak, Wojciech Sternak, Rafał Swosiński, Marek Szyryk, Waldemar Śliwczyński, Tomasz Walczak, Jan Zawadzki, Petr Zinke, Przemysław Zoryło, Tadeusz Żaczek.

Opublikowano Dodaj komentarz

PROTOKÓŁ JURY 68 DW-GTF

Jury 68 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF w dniu 11 lutego 2023 roku w składzie:

Prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz – historyk sztuki – Poznań
mgr Sławomir Jach – Biblioteka AJP Gorzów Wlkp.
Marcin Andrzejewski – ZPAF Gorzów Wlkp.
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp. – sekretarz Jury

Po obejrzeniu 240 zdjęć 35 autorów zakwalifikowano do wystawy 64 zdjęcia 30 autorów. Z uwagi na wyrównany poziom prac, Jury przyznano 3 równorzędne nagrody i wyróżnienia:

Nagroda – Mateuszowi Kowalczykowi – za 3 zdjęcia – „Kwestia Czasu 1,2,3”
Nagroda – Magdalenie Lipniewskiej – 3 zdjęcia – „Portret bez twarzy”
Nagroda – Bogdanowi Blochowi – 1 zdjęcie „Bez tytułu – pejzaż”

Wyróżnienie za pejzaż im. K. Ludwikowskiego – Danielowi Folekowi za 2 zdjęcia „W górze, w chmurze” i „Świat u stóp”
Wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego – Stefanowi Kasprzykowi – za 1 zdjęcie „Zaślepiony ciszą”
Wyróżnienie za reportaż – Aleksandrowi Grabowskiemu – za 4 zdjęcia „Jarmark na Hawelańskiej ‘1981”
Wyróżnienie – Bronisławowi Pilichowi – za 3 zdjęcia „Uwaga wścieklizna”, „Nasze barwy”, „Przekaz”
Wyróżnienie – Egonowi Höcker’owi – za 2 zdjęcia „Vintage – Radroure”

Spis  autorów i prac na 68 Doroczną Wystawę Fotografii GTF 

1. Ampuła Paweł – Gorzów Wlkp. – „Niedoskonałość”, „Inna przestrzeń”, „Odizolowanie”

2. Bloch Bogdan – Gorzów Wlkp.- „Bez tytułu-pejzaż” 

3. Broniecka  Agnieszka – Santocko – „Życie”, „Morska bawełna”

4. Cieszkowski Marek– Tarnów – „Skrzynecki wrócił”

5. Ceckowski Andrzej – Gorzów – „Perspektywa światła” , „Para”, „Przez firankę okna,Róża” 

6. Czarnecka Aleksandra – Gorzów Wlkp.- „Podlasie” , „Ikona” 

7. Dyba  Mirosław – Gorzów Wlkp.- „Trochę się zmieniło-1,2”

8. Folek Daniel – Lubno – „W górze, w chmurze” , „Świat u stóp” 

9. Grześkowiak  Ewa – Santok – „Architektura – 3”

10. Grabowski Aleksander – Gorzów Wlkp.– „Jarmark na Hawelańskiej ‘1981”

11. Höcker Egon –  Berlin – „Vindage – Radroure”

12. Huhnert Rainer – Berlin – „Love”,  „Tram bei nacht”, „Spigelung”

13. Heibel Peter – „Berlin” – „Gitterrmast”

14. Jarmołowicz Henryk – Gorzów Wlkp. – „1,2” 

15. Jurczak  Renata – Gorzów Wlkp. – „Nieoczywiste”, „Ulotność”

16. Kühn Hans-Joachim- Berlin – „Jesienny poranek nad jeziorem”, „Zimowa wędrówka”, „Ponura perspektywa”

17. Kowalczyk  Mateusz – Dębno – „Kwestia  czasu 01,02,03″ 

18. Kotowicz  Marta – Gorzów  Wlkp. – „Biblioteka 2”, „W bibliotece”

19. Kostanecki  Jacek – Gorzów Wlkp. – „Volkswagen – rower”

20. Kasprzyk Stefan – Gorzów Wlkp. – „Czekając na odpowiedź”, „Zaślepiony ciszą” 

21. Lipniewska  Magdalena – Gorzów  Wlkp. – „Portret bez twarzy 1,3,5”- „Portret bez twarzy 2,4,6” 

22. Mielcarek Katarzyna – Barlinek – „Harmonia”, „Co to?”

23. Milewski  Grzegorz – Gorzów Wlkp. – „Skok”

24. Mülle Frank – Königs Wusterhausen – „Bikerporträt” 

25. Olszewska Danuta – Barlinek – „Krajobraz z wiatrakami”

26. Ostrowski Jarosław – Gorzów Wlkp.- „Skojarzenia”

27. Pilich Bronisław – Gorzów Wlkp.-„Przekaz”, „Nasze barwy”,  „Uwaga wścieklizna” 

28. Piechatzek Małgorzata- Górki-  „Szafirki – zapraszam do ogrodu” 

29. Rybczyński Michał – Wawrów- „Krowi gang”

30. Senkel Gundolf – Berlin – „Balet”, „Lasershow”, „Chairs” 

Opublikowano Dodaj komentarz

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – Fotografia

Miejskie Centrum Kultury przystąpiło do programu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. To cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania w różnych dziedzinach sztuki.

TEMAT PRACY FOTOGRAFICZNEJ:

Zielony – kolor nadziei – wycisza i daje ukojenie. Możesz go znaleźć wszędzie: w koronach drzew, galerii sztuki, spojrzeniu ukochanej osoby, nawet na talerzu. Gdzie kryje się Twój odcień zieleni?

Grasz w zielone? Graj!

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs skierowany jest do:

– Uczniów szkół podstawowych i szkół średnich,

– Podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury,

– Twórców indywidualnych.

Kategorie wiekowe:

– Kat. 1 klasy I-III,

– Kat. 2 klasy IV-VI,

– Kat. 3 klasy VII-VIII,

– Kat. 4 szkoły ponadpodstawowe.

WYMAGANIA TECHNICZNE :

Autor może zgłosić do konkursu jedną pracę. Fotografie zgłaszane do konkursu przyjmowane będą w wersji cyfrowej w formie plików jpg o minimalnej wielkości 2 MB.

Na fotografiach nie powinny znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).

Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.

Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2023 r. na załączonym formularzu, wysyłając go razem z pracą konkursową mailem: konkurs@gtf.com.pl.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.

Konfrontacje finałowe odbędą się 6 czerwca 2023 r. w Zielonogórskim Ośrodku Kultury.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA – Fotografia oraz na stronie https://lubuskieart.pl/#.