26 Doroczna Wystawa GTF – 1981

Coroczny przegląd dorobku Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego zawsze był wydarzeniem o niemałym dla nas znaczeniu. Autorom dawał możliwość pokazania siebie i skonfrontowania z innymi, publiczności — okazję artystycznego przeżycia, ale również podyskutowania o ewolucji talentów, o zjawiskach nurtujących środowisko. Przyzwyczajeni do ekspozycji na wysokim z reguły poziomie, oglądamy XXVI Do-roczną Wystawę GTF z mieszanymi uczuciami. I z pewnym niepokojem, bowiem jest ona zdecydowanie słabsza od poprzednich. Jeśli w roku ubiegłym pojawiły się symptomy regresu, co można było w jakiejś mierze wytłumaczyć znanymi kłopotami Towarzystwa, to dziś nie są to już tylko objawy, ale wyraźna tendencja. Przy całej sympatii do naszych nieprofesjonalnych fotografików, trudno ukryć, że dzieje się z nimi coś niedobrego. O ile przed laty mieli nietuzinkowe ambicje wykraczania poza ramy regionu, czego manifestacją były liczne wystawy, udział w konkursach i ogólnopolskie na-grody, o tyle dzisiaj środowisko porzuciło, jak wolno przypuszczać, owe aspiracje. Co więcej, nawet na własnym, gorzowskim podwórku staje się mniej widoczne i chyba mniej interesujące. Obecna wystawa nie ujawniła indywidualności, obnażyła natomiast prawdę, że niektórym autorom brakuje koncepcji, chęci dialogu z publicznością, serca do rejestracji rzeczywistości. To zaś jest wielokroć niebezpieczniejsze niż braki warsztatowe, których w prezentowanych fotogramach sporo: perfekcję techniczną mona z czasem osiągnąć, natomiast droga do własnej wizji artystycznej bywa bardzo zawiła i nie wszystkim dane jest dotrzeć do jej krańca. Konstatacja, iż jest gorzej niż poprzednio nie może zadowalać. Absurdem byłoby również obwiniać jedynie fotografików, z których większość to ludzie młodzi, początkujący i przekraczający dopiero próg działania amatorskiego. Przyczyny tkwią głębiej, między innymi w zaniku dawnej atmosfery wokół GTF i w samym Towarzystwie. Tej „rodzinnej” atmosfery, pełnej krytycyzmu i życzliwości zarazem, która po-zwalała utożsamiać interes artystyczny z osobistym, a sukces indywidualny z sukcesem środowiska. Niewiele z tego pozostało. Na losach Towarzystwa zaważył bez wąt-pienia fakt, że inkubując trójkę artystów-fotografików odseparowało ich od siebie; ustała niegdysiejsza rywalizacja artystyczna mająca kapitalne znaczenie dla rozwoju indywidualności, niezadowalająca jest chyba pomoc merytoryczna ze strony członków ZPAF. Dlaczego — na przykład — uchylają się od pozakonkursowego udziału w do-rocznym przeglądzie dorobku GTF? Artystyczny impas GTF — bardziej groźny od poprzedniego kryzysu organizacyjnego — nieprędko zapewne zostanie przełamany, jeśli sprawę pozostawimy naturalnemu biegowi. Optymistycznie nastraja liczny udział młodzieży, przed którą jednak dość długa jeszcze droga. Smuci natomiast wycofywanie się „starej gwardii”: jedynie niezmordowana J. Trojan jest na wystawie obecna. Niby to naturalne — ów szturm młodego pokolenia i oddalanie się od nas łych, którzy zapisywali pierwsze karty gorzowskiej fotografiki — ale i niepokojące. I zastanawiające, czy młodzi będą w stanie restytuować dawną świetność GTF?
Bogdan J. Kunicki

JURY XXVI DOROCZNEJ WYSTAWY GTF
Wołyńska Maria – ZPAF – przewodnicząca
Wojnecki Stefan – ZPAF, AFIAP
Stanisławski Jarosław – ZPAF, AFIAP
Kućko Waldemar – ZPAF, GTF
Szalbierz Jerz – ZPAF, GTF
Rzeszewski Mieczysław – ZPAF, Dom Kultury MRN
Świerczyński Hieronim – SAPR
Czerniewicz Józef – GTF – sekretarz Jury
Na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 1981 r. Jury przyznało nagrody, które otrzymali:
Nagrody główne:
II nagrodaKazimierz Ligocki – za zestaw „Matka”
II nagrodaTadeusz Kowalczyk – za zestw „Nekrolog”
III nagrodaMarian Łazarski — za zestaw „Kulturysta”
III nagrodaRoman Kupiec – za zestaw XXX
III nagrodaLech Dominik – za całość prac
III nagrodaSabina Kowalczyk – za zestaw „Dom” i zestaw „Drzewo-Drewno”
Nagrody specjalne – tematyczne:
Nagroda im. K. Ludwikowskiego za pejzażTadeusz Szymański – za pracę „Zima”
Nagroda za portret artystycznyKazimierz Ligocki – za pracę „Radość życia”
Nagroda Redakcji „Stilonu Gorzowskiego” – Puchar przechodni za reportaż: – Marian Łazarski – za zestaw „Kulturysta”
Jury postanowiło nie przyznać I nagrody i nagrody za architekturę przyznając dodatkową III nagrodę i zwiększając kwoty nagród.

INDEKS AUTORÓW I PRAC
Józef ANKUTOWICZ- Jesień
Bogdan DAJNOWICZ – XXX
Lech DOMINIK – Piąta generacja, Na dachach Gorzowa I, Na dachach Gorzowa II, Godzina 25.00, Wizja, Biały prostokąt
Władysław FARYNOWICZ – Portret dziadka, Stodoła, Zima-79
Henryk JARMOŁOWICZ – Portrety – zestaw 3 zdjęć, Kibice – zestaw 3 zdjęć
Władysław KACZOR – Deser – zestaw 3 zdjęć
Sabina KOWALCZYK – Drzewo-drewno – zestaw 2 zdjęć, Dom — zestaw 4 zdjęć, Podpatrzony monolog — zest. 2 zdjęć, Pod strzechą – zest. 3 zdjęć
Tadeusz KOWALCZYK – Nekrolog – zestaw 9 zdjęć
Roman KUPIEC – XXX – zestaw 3 zdjęć
Lucjan LEBIEDŻ – Pejzaż, Topole, Stary gorzowiak
Kazimierz LIGOCKI – Poker – zestaw 5 zdjęć, Matka – zestaw 5 zdjęć, Radość życia, Koń by się uśmiał
Marian ŁAZARSKI – Kulturysta – zestaw 15 zdjęć
Andrzej NICZEWSKI – Pepe i Crico – zestaw 16 zdjęć
Ryszard PATORSKI – Targi staroci – zestaw 8 zdjęć
Marian POKORSKI – Zima
Tadeusz SZYMAŃSKI – Starość, Zaprzęg, Nad jeziorem
Ryszard TOMCZUK – Przed gonitwą, pniaki, przekrój poprzeczny, Kompozycja na gwoździu, Na szachownicy
Janina TROJAN – Ania – zestaw 2 zdjęć, Huta aluminiowa w Skawnie – zestaw 3 zdjęć, Krakowska brama
Zbigniew WACHNIK – Brzezina, Kulisy, Noc – zestaw 4 zdjęć, Portret I-II, Samotność, Słup Ogłoszeń
Jerzy ŻAREK – XXX
W XXVI Dorocznej wystawie GTF bierze udział 20 autorów, prezentując 128 zdjęć – z tego 40 zdjęć pojedynczych i 88 w zestawach tematycznych. Na wystawie 21 zdjęć barwnych i 107 czarno-białych.

Kazimierz Ligocki - "Matka"
Kazimierz Ligocki - "Radość życia"
Lech Dominik - "Na dachach Gorzowa"
Tadeusz Kowalczyk - "Nekrolog"
Marian Łazarski - "Kulturysta"
Sabina Kowalczyk - "Dom"
Janona Trojan - "Huta aluminium"
Projekt okładki: Ryszard Talaska

NOTKI BIOGRAFICZNE

JÓZEF ANKUTOWICZ – urodz. w 1957 r. z zawodu ślusarz-mechanik, zam. w Starym Kurowie, członek GTF od 1977 r. debiutuje w GTF na obecnej wystawie, członek sekcji fot. GOK w St. Kurowie, poprzednio udział w plenerach fot. w Strzelcach Kraj.
BOGDAN DAJNOWICZ – urodz. w 1958 r. z zawodu monter inst. budowlanych, zam. w Drezdenku, członek GTF od 1979 r. wystawia po raz drugi. Brał udział w plenerach w Drezdenku.
LECH DOMINIK – urodz. w 1955 r. z zawodu elektryk, członek GTF od 1979 r. W wystawie dorocznej bierze udział po raz drugi, ponadto udział w plenerach w Drezdenku i Strzelcach Kraj. oraz w wystawach zbiorowych Kon-frontacje-80 i Małe Formaty w Warszawie.
WŁADYSŁAW FARYNOWICZ – urodz. w 1940 r. z zawodu ślusarz, pracuje w ZWCh „Chemitex-Sti-lon”, w GTF od 1978 r. fotografuje od ponad 20 lat. Bierze aktywny udział we wszystkich artystycznych poczynaniach GTF, jak wystawy doroczne, plenery w Drezdenku i Strzelcach Kraj. oraz w imprezie „Interfoto”.
HENRYK JARMOLOWICZ – urodz. w 1938 r. z zawodu technik-mechanik w ZWCh „Chemitex-Stilon” w GTF od października 1980 r. Fotografuje od kilku lat, debiut na wystawie dorocznej GTF.
WŁADYSŁAW KACZOR – urodz. w 1953 r. z zawodu technik kinematografii, w GTF od 1978 r. – poprzednio pracował w WDK jako instruktor fotografii. Debiut na obecnej wystawie.
SABINA KOWALCZYK – urodz. w 1958 r. zam. w Dębnie Lub. – fotograf zawodowy, w GTF od lutego 1980 r. Fotografią zajmuje się od 3 lat, w 1979 r. debiuto-wała w konkursie „Dziecko” zdobywając III nagrodę. W GTF debiutuje na obecnej wystawie.
TADEUSZ KOWALCZYK – urodz. w 1951 r. zam. w Dębnie Lub. – fotograf zawodowy, w GTF od 1977 r. Fotografuje od 10 lat, prowadził aktywną działalność jako instruktor fotografii na terenie Dębna. Członek Zarządu GTF. Aktywnie uczestniczy we wszystkich poczynaniach artystycznych i pracach organizacyjnych GTF.
ROMAN KUPIEC – urodz. w 1954 r. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, aktywny działacz studenckiego ruchu fotograficznego, brał udział w „Konfrontacjach-77″. Członek GTF od 1978 r. Uczestnik poprzednich w-staw dorocznych, na których za prezentowane prace otrzymał nagro-dę i wyróżnienie.
LUCJAN LEBIEDŹ – urodz. w 1937 r. z zawodu ślusarz, pracuje w ZWCh „Chemitex-Stilon”. Członek GTF od 1978 r. Fotografuje od kilku lat. Udział w plenerach w Strzelcach Kraj. i Drezdenku. Za prezentowane prace otrzymywał nagrody i wyróżnienia.
KAZIMIERZ LIGOCKI – urodz. w 1960 r. z zawodu mechanik, członek GTF od października ub.r. Debiutuje na obecnej wystawie.
MARIAN ŁAZARSKI – urodz. w 1951 r., członek GTF od 1973 r. ukończył zaocznie Wydział Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, członek Zarządu GTF od trzech kadencji. Od wstąpienia do GTF bierze aktywny udział we wszystkich wystawach i innych poczynaniach artystycznych.
ANDRZEJ NICZEWSKI – urodz. w 1947 r. mieszka w Międzyrzeczu, fotograf zawodowy, czło-nek GTF od 1977 r. Fotografią artystyczną interesuje się od wielu lat. Jeszcze przed wstąpieniem do GTF uczestniczył w wielu impre-zach fotograficznych zdobywając nagrody. Laureat nagród i wyróż-nień na poprzednich wystawach GTF.
RYSZARD PATORSKI – urodz. w 1946 r. – mieszka w Międzyrzeczu – pracownik tamt. Muzeum. Członek GTF od 1975 r. Brał udział w wielu wystawach, plene-rach i innych poczynaniach artystycznych GTF. Udział w wystawach dorocznych i grupowych w Gorzowie, Zielonej Górze, Międzyrzeczu, Drezdenku i :nnych.
MARIAN POKORSKI – urodz. w 1937 r. ozonek GTF od 1978 r. Z wykształcenia radiotechnik, aktualnie pracuje jako fotograf zawodowy, specjalność fotografia barwna. W GTF wystawia po raz drugi, na poprzedniej wystawie otrzymał nagrodę za udany debiut.
TADEUSZ SZYMAŃSKI – urodz. w 1957 r. zamieszkały w Rościnie koło Myśliborza, pracownik umysowy w GS. W GTF od października 1980 r. Debiutuje na obecnej wystawie. Fotografią zajmuje się od 1972 r. w Myśliborskim Ośrodku Kultury, współpracuje z prasą szczecińską i krajową, zamieszczając zdjęcia i reportaże.
RYSZARD TOMCZUK – urodz. w 1935 r. z zawodu chemik, zamieszkały w Drezdenku, pracuje w tamt. Zakładach Papierniczych. W GTF od 1972 r. Inicjator i współorganizator plenerów fotograficznych w Drezdenku. Członek Zarządu GTF. Od 1970 r. aktywnie uczestniczy w ruchu fotograficznym, laureat licznych nagród na wystawach GTF i konkursach krajowych. Uczestniczy we wszystkich imprezach GTF, za aktywność społeczną wyróżniony odznaką „Za zasługi dla woj. gorzowskiego”.
JANINA TROJAN – w GTF od 1954 r. jako jeden z pierwszych członków. Brała udział we wszystkich wystawach GTF wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Przez wiele kadencji jest członkiem władz GTF. Udział i liczne nagrody na krajowych konkursach fotograficznych. Wystawy autorskie: „Dziecko”, „Las”, „Portret”, „Nasze Dzieci” były prezentowane w Go-rzowie i innych miastach kraju i NRD. Za działalność społeczną i artystyczną wyróżniona odznakami „Zasłużony Działacz Kultury” i złotą „Za zasługi dla woj. gorzowskiego”.
ZBIGNIEW WACHNIK – urodz. w 1955 r. z zawodu tokarz, zatrudniony w GZPML „Gomad”, członek GTF od 1979 r. Debiutuje na obecnej wystawie dorocznej GTF.
JERZY ŻAREK – urodz. w 1949 r. z zawodu technik – chemik, w GTF od 1974 r. udział w wielu wystawach GTF, w krakowskiej „Wenus” i innych konkursach krajowych, udział w plenerach w Strzelcach Kraj. i Drezdenku. Posiada uprawnienia instruktora fotografii, współpracował z DK „Kolejarz” i b. miesięcznikiem „Ziemia Gorzowska”.

.

Fundatorzy nagród: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp., Redakcja Gazety “Stilon Gorzowski” – przechodnia za reportaż, Opracowanie Ekspozycji: mgr Jerzy Gąsiorek, Opracowanie katalogu: Teksty: Józef Czerniewicz i dr Bogdan J. Kunicki, Okładka i układ graficzny: Ryszard Talaska, Druk: WDK Gorzów – 400 – G7-3,Galeria GTF – Chrobrego 4, 1-28.II.1981r.