Opublikowano

Regulamin 42 Konfrontacji Fotograficznych

1. Wystawa konkursowa “Konfrontacje 2024” będzie eksponowana w ramach imprezy: “XLII Konfrontacje Fotograficzne”. Jej celem jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej.
2. Prace prosimy nadsyłać w formie autorskich zestawów, liczących 3 do 5 zdjęć każdy, w formacie od 24×30 cm do 70×100 cm. Zaleca się dostosowanie formatu zestawów do ram aluminiowych (100 x70cm). Temat dowolny. Ważne jest, aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat. Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Ilość zestawów dowolna. Technika optycznochemiczna mile widziana.
3.Opłatę za uczestnictwo w wysokości 50,00 zł od autora, należy przesłać na konto Gorzowskiego Towarzystwa:
nr: 51 8363 0004 0000 0101 2000 0001 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wikp.
Kopię odcinka prosimy przesłać wraz z pracami.
4. Zdjęcia należy nadsyłać nie oprawione, w płaskich sztywnych opakowaniach (jeśli muszą być oprawione to passe-partout o grubości max. 2,5 mm). Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, numer zestawu łamany przez kolejny numer zdjęcia w zestawie – zgodnie z kartą zgłoszenia, rok wykonania zdjęcia i ewentualnie tytuł.
5. Do każdego zestawu należy dołączyć:
– wypełnioną dokładnie kartę zgłoszenia udziału w konkursie
– plan eksponowania zestawu oraz zdjęcia w wersji elektronicznej(katalog,prasa,internet)
– adres zwrotny autora.
6. Zestawy niespełniające warunków określonych w punkcie 2 i 3 będą zwracane autorom bez przedkładania Jury.
7. Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedziaIności za uszkodzenia prac w czasie przesyłki lub jej zagubienie.
8. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac do celów reklamowych w prasie, TV i katalogu imprezy.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentowania wystawy w innych Galeriach.
11. Nadesłane w terminie zestawy będą oceniane przez Jury składające się z członków ZPAF, krytyków sztuki oraz organizatorów w dwóch etapach:
– zakwalifikowanie zestawów do wystawy,
– zakwalifikowanie wybranych do wystawy zestawów do przewidzianych regulaminem nagród i wyróżnień.
12. DIa autorów najlepszych wg Jury zestawów przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda – 5000,- zł
Il nagroda – 4000,- zł
III nagroda – 3000,- zł
Wyróżnienie – 2000,- zł
Dyplomy Rady Artystycznej ZPAF oraz nagrody sponsorów. Nagrody mogą być rzeczowe o w/w wartości. Jury może skorzystać w uzasadnionym przypadku z prawa innego podziału ogólnej puli nagród.
13. Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają katalog imprezy.
14. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych zestawów zostaną automatycznie zaproszeni do udziału w XLII Konfrontacjach Fotograficznych w dniach 10-11 maja 2024 r z zapewnieniem noclegów i wyżywienia na koszt organizatorów.
15. Nadesłanie prac na wystawę jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 28.08.97 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz 883).

TERMINY

16. Terminarz imprezy:
– nadsyłanie prac do 31 marca 2024
– ocena Jury do 15 kwietnia 2024
– powiadomienie o werdykcie Jury do 30 kwietnia 2024
– otwarcie wystawy – 10 maja 2024
– zwrot prac do 31 stycznia 2025
17. Prace i wszelką korenspondencję w sprawie wystawy prosimy nadsyłać na adres:
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Chrobrego 4 (Mała Galeria)
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: gtf-galeria@o2.pl

W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie w godzinach wieczornych z kuratorem Konfrontacji tel.: 605033725 lub email: arfmarl@poczta.onet.pl

Kurator Konfrontacji: Marian Łazarski