KONFRONTACJE 1981

Okładka - Paweł Pierściński

Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne zostały zaliczone do imprez wiodących Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce i są organizowane każdego roku w maju pod patronatem FASFP.

Część tegoroczna XII Konfrontacji Fotograficznych ’81 Sympozjum i „Prezentacje autorskie” odbywają się pod patronatem Komisji Artystycznej Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Konsultant programowy Konfrontacji Fotograficznych: mgr Stefan Wojnecki – ZPAF, AFIAP, Kierownik Zakładu Fotografii PWSSP w Poznaniu.

Komisarze XII Konfrontacji Fotograficznych ’81: Waldemar Kućko – ZPAF i Józef Czerniewicz – GTF.

Konfrontacje Fotograficzne są finansowane ze środków Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

B. Tuła - WTF Wrocław

Labirynt, jaki otwiera pytanie o moralną odpowiedzialność sztuki – pytanie wobec którego stają uczestnicy XII Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych – jest nieprzenikniony. Z gęstwiny dyskutowanych wątków trudno wyodrębnić najważniejsze, choć są wśród nich takie kwestie – w żaden sposób nie dające się uniknąć – które dzięki ubiegłorocznej polskiej jesieni nabrały szczególnych intensywniejszych barw. Do tych należy zapewne problem prawdy w sztuce oraz obowiązków artysty względem siebie i wobec innych.

Stara to rzecz, ciągle jeszcze zaprzątająca umysły teoretyków: czy sztuka może być prawdziwa? Czy mówienie prawdy jest jej powinnością? Dopuszczalne są tutaj rozmaite odpowiedzi. Można, jak Arystoteles, twierdzić iż sztuka nie ma nic wspólnego ani z prawdą, ani z fałszem: istnieje poza jednym i drugim. Można podążać torem Sokratesa i Platona, uznając iż zadaniem sztuki jest naśladowanie rzeczywistości lub jeszcze dosadniej, idąc za Heglem, że jej powołaniem jest ujawnianie prawdy. Ale wolno również całkowicie przeczyć, tak właśnie robił Aureliusz Augustyn, jakoby sztuka być prawdziwa. Każde ze stanowisk zjednywało sobie w przeszłości wielu zwolennikowi liczne rzesze oponentów mieszania prawdy i piękna. Piękno bowiem, to dobro wysoce subiektywne, prawda zaś winna być maksymalnie obiektywną, wierną rzeczywistości. Rzadko się zdarza, by obydwie kategorie szły w parze: ich drogi raczej się wielokrotnie przecinają niż biegną parabelnie. Niewielu więc, i raczej wyjątkowo, udaje się łączyć mówienie prawdy z pięknem mowy. A sprawą artysty – i jego wyboru – jest, które ze stanowisk uzna za własne.

Imperatyw głoszenia prawdy jest w sztuce bardzo zawikłany. Dla jednych oznacza wierność wobec rzeczywistości przedmiotowej, rejestrowanie i beznamiętne utrwalanie jej w dziele. Takie credo, usuwające w cień postać samego twórcy, ma jednak dziś mało wyznawców. Częściej, niemal powszechnie, prawda w sztuce pojmowana była jako zgodność dzieła z emocjonalno-intelektualnym stanem artysty, jako odpowiedniość przeżyć, intencji czy idei jednostki z tym, co kreuje. Tak rozumiana prawda leży więc całkowicie w obrębie podmiotu, a te dwa stanowiska, wydaje się krańcowe, wyznaczają bodaj kierunek ewolucji europejskiej sztuki: od greckiego naśladownictwa (mimesis) kiedy dla artysty najważniejszą rzeczą była wierność wobec przedmiotu, przez średniowiecze obracające się głownie w sferze ludzkich idei, które personifikował Bóg, aniołowie, święci aż po współczesne kierunki, dla których świat realny jest jedynie pretekstem do wyrażania subiektywnych, podmiotowych stanów. Nie zawsze i nie wszędzie tak jest, ale egocentryzm twórcy, jego niemal ekshibicjonistyczna chęć pokazania własnego wnętrza, swoich doznań i przemyśleń, często karkołomnych i nierzeczywistych, często abstrahujących od realnego otoczenia stanowi niewątpliwe signum temporis. Nie można nikomu odebrać prawa do indywidualnego pojmowania sztuki. Trudno też uznać takie podejście za objaw dekadencji. Ale i nie sposób powstrzymać się od pytania, jaki artystyczny obraz naszej rzeczywistości, przewalających się przez nią zjawisk i procesów, pozostawimy następnym pokoleniom. Czy za trzy bądź cztery wieki potrafi ktoś zrekonstruować dzisiejsze społeczeństwo, współczesne problemy, radości i bolączki? Czy uda się ożywić minioną epokę na podstawie dzieł sztuki tak, jak my ożywiamy dobę Peryklesa lub Echnatona? Myśląc, że będzie to zadanie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. I dlatego spośród rozmaitych szkół i nurtów, którymi płynie współczesna fotografika polska, najwyżej skłonny jestem cenić fotografię socjologizującą. Zwłaszcza w dniu dzisiejszym, kiedy tak dużo historycznych spraw wokół nas się dzieje. Ona bowiem, lepiej niż inne, oddaje prawdę o świecie. A jednocześnie pozwala poznać osobiste, indywidualne stanowisko artysty wobec tego świata, jego sposób myślenia, wartościowania, przeżywania. W niej przełamuje się i dziejowa rzeczywistość, i ludzki stosunek do faktów, widzianych przez pryzmat „współczynnika humanistycznego” – to zatem, co najtrudniejsze do zatrzymania i przekazania przyszłości. Mam wrażenie, iż ci właśnie fotograficy, wrażliwi i nastawieni bardziej na percepcję społecznego otoczenia niż własnego wnętrza, doskonalej zdają sobie sprawę z moralnej odpowiedzialności sztuki.

Prywatnym upodobaniom, a o takie w tym miejscu idzie, nie sposób zarzucać, że zawierają intencje dyskredytacji czy dyskryminacji innych wizji i prądów artystycznych, pewnie tak samo potrzebnych i cennych, jak zapis socjologiczny. W końcu, jest to również dokument określonego stanu świadomości estetycznej wśród nas obecnej i bardzo żywej. Lecz, mniemam, mniej prawdziwy, gdy idzie o rzeczywistość, bo od niej uciekający w strefę ułudy, w obszar iluzoryczny, choć dla jednostek może i realny. Ktoś będzie twierdzić coś przeciwnego i takie twierdzenie także nie będzie pozbawione podstaw. Problemu nie da się rozstrzygnąć w najdłuższej nawet dyskusji. Jest bowiem nierozstrzygalny. Nie zwalnia nas to jednak od konieczności poszukiwania prawdy, a tym bardziej od moralnej odpowiedzialności artysty za jej głoszenie.

Bogdan J. Kunicki

Mirosław Bilek
Grzegorz Bojanowski
Henryk Król

OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII – „KONFRONTACJE ‘81”

Pod patronatem Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce

 

 

Otwarcie wystawy: 8 maja 1981 r. godzina 10:00

Galeria GTF – ul. Chrobrego 4; od 8 do 31 maja 1981 r.

Jury Ogólnopolskiej Wystawy Fotograficznej „Konfrontacje ‘81”

Maria Wołyńska – ZPAF – przewodnicząca

Stefan Wojnecki – ZPAF – AFIAP

Waldemar Kućko – ZPAF – GTF

Jerzy Szalbierz – ZPAF – GTF

Janusz Słowik – Wydział KiSz Urzędu Woj. w Gorzowie

Józef Czerniewicz – GTF – sekretarz Jury

 

na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 1981 r. ustaliło:

nie przyznawać głównej nagrody dokonując podziału kwoty na dwie równorzędne nagrody po 6000 zł, które przyznano dla:

– Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne – Gliwice

Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne – Poznań

Nagrodzone zestawy w/w Towarzystw zostały również wyróżnione Srebrnymi Medalami Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce.

 

Indeks Stowarzyszeń i autorów:

 1. Gliwice – Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw: bez tytułu – 20 zdjęć (Praca zbiorowa towarzystwa bez podania autorów)

 2. Gniezno – Klub Fotograficzny „Format” przy WZO „Polonia” w Gnieznie, zestaw: Gniezno ’81 – 54 zdjęcia, Autorzy: J. Bujanowski, H. Maćkowiak, P. Miedzianowski, M. Nowak, A. Rubinowski, J. Sieczkowski, R. Strugalski i J. Żurawski

 3. Gorzów Wlkp. – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw: bez tytułu – 22 zdjęcia, Autorzy: Zdzisław Hajdan, Marian Łazarski, Lech Sierpina, Ryszard Tomczuk

 4. Gorzów Wlkp. – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw: „… kim jesteśmy…” – 8 zdjęć, Autorzy: Lech Dominik, Zbigniew Wachnik

 5. Jastrzębie Zdrój – Klub Fotograficzny „Niezależni” Autonomiczna Grupa Tymczasowa „IV Kwadrat”, Zestaw: „Dokąd idziemy?” – 15 zdjęć, Autorzy: Henryk Adamczyk, Witold Englender, Juliusz Kleeberg, Jerzy Lubczyński, Stanisław Paćkowski, Stanisław Sputo

 6. Jastrzębie Zdrój – Klub Fotograficzny Niezależni, Artystyczna Grupa Twórcza „Muterka”, Zestaw: „Odwiedziny” – 28 zdjęć, Autorzy: Bolesław Dymiński, Zofia Lubczyńska, Krzysztof Książek, Alfons Skonieczny

 7. Katowice – Katowickie Towarzystwo Fotograficzne, Zestaw: bez tytułu – 23 zdjęcia, Autorzy: Stanisław Michalski, Zbigniew Sawicz, Antoni Tomala, Adam Wizental

 8. Nowa Huta – Klub Fotografików Amatorów – DK Huty im. Lenina, Zestaw: bez tytułu – 4 plansze, 65 zdjęć, Autorzy: Wojciech Michalik, Witold Michalik, Grażyna Mierosławska

 9. Poznań – Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, Grupa Młodych PTF, Zestaw: „Stacja Poznań” – 4 plansze, 25 zdjęć, Autorzy: Jan Kołodziejski, Robert Młynek, Wojciech Napierała, Andrzej Noskowiak, Tomasz Słowiński, Ilona Katawiasz Skrzypczak, Piotr Skrzypczak

 10. Poznań – Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, Grupa „GOP”, Zestaw: „Inwalidzi” – 4 plansze, 28 zdjęć, Autorzy: Ryszard Galowski, Marian Pretki, Jerzy Olbrych

 11. Poznań – Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, Grupa PKP, Zestaw: „Gdzieś w Polsce” – 4 plansze, Autorzy: Lech Kopczyński, Grzegorz Oszlynowicz, Witold Przymuszała

 12. Przemyśl – Amatorski Klub Filmowo-Fotograficzny „FIX-FOX”, Zestaw: bez tytułu – 30 zdjęć, Autorzy: Mieczysław Bartocha, Andrzej Pawłowski, Beata Saładziak, Krzysztof Szybiak, Jerzy Wesołowski

 13. Rzeszów – Rzeszowskie Towarzystwo Fotograficzne, Zestaw: „Rezerwat Skalny „Prządki” k/Krosna – 31 zdjęć, Autorzy Zdzisław Postępski, Jacek Stankiewicz, Jerzy Wygoda

 14. Rzeszów Rzeszowskie Towarzystwo Fotograficzne, Zestaw: Portrety i środowiska Spicimierza – 27 zdjęć, Autorzy: Irena Gałuszko, Zdzisław Postępski, Zdzisław Świeca

 15. Tarnów – Towarzystwo Fotograficzne w Tarnowie, Zestaw: bez tytułu – 24 zdjęcia, Autorzy: Piotr Bernacki, Jan Cygan, Artur Munter

 16. Wrocław – Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne, Zestaw: bez tytułu – 7 zdjęć, Autorzy: Leszek Kotarbe, Marzena Martynek, Roman Sołdek, Jacek Stefan, Jerzy Szewczyk, Jerzy M Tuła, Bogusław Tuła

 17. Wrocław – Osiedlowy Klub Fotograficzny „Foto u Popiela”, Zestaw: Trzy wymiary aktu – 20 zdjęć, Autorzy: Ewa Koronkiewicz, Ryszard Kopeć, Jacek Malinowski

 

W wystawie „Konfrontacje ‘81” 17 Stowarzyszeń, Klubów i Grup Twórczych prezentuje łącznie 427 zdjęć 68 autorów.

Marek Gersrtmann
Zdzisław Hajdasz
Lech Dominik, Zbigniew Wachnik

PREZENTACJE AUTORSKIE ‘81

Biuro Wystaw Artystycznych „Art.-Stilon” – ul. Pomorska 63 i Muzeum Zakładowe ZWCh „Chemitex-Stilon”

Wojciech Besztedra – Piła – Zestaw: „XXX”, Urodzony w 1954 r. mieszka i pracuje w Pile. Fotografuje od 1970 roku. Udział w wystawach w kraju, w tym wystawy autorskie w KMPiK w Pile (1978) i w BWA Słupsk (1979), udział w wystawach zagranicznych: Czechosłowacja, Singapur, Hong-Kong

Grzegorz Bojanowski – Łódź – Zestaw: „Aspekty moralnej odpowiedzialności sztuki”. Urodzony w 1946 r., fotografuje od 1962r., członek ZPAF od 1980 r.

Marek Gerstmann – Warszawa – Zestaw: „Mikroprzestrzeń”. Urodzony 1951 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1978 r. członek ZPAF. Wystawa od 1975 r.

Andrzej B. Górski – Poznań – Zestaw; „XXX”. Urodzony w 1951 r. w Jarosławiu. Fotografuje od prawie 20 lat. Prowadzi wraz ze Zdzisławem Orłowskim Galerię Fotografii „Od Nowa” w Poznaniu.

Marek Janik – Łódź – Zestawy: „Gra” i „Dokumentacja”. Urodzony w 1955 r., fotografuje od 1970 r. członek-założyciel grupy „Łódź Kaliska”.

Jerzy Koba – Łódź – Zestaw: „Punkt widzenia”. Urodzony w 1955 r., mieszka w Łodzi, od 1973 r. zawodowo zajmuje się fotografią. Udział w wystawach w Pile, Przemyślu, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy.

Henryk Król – Trzcianka Lub. – Zestaw: „XXX”. Urodzony w 1949 r. Fotografuje od kilkunastu lat – był członkiem GTF. Udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in.. w Konfrontacjach w Gorzowie.

Witold Krymarys – Łódź – Zestaw: „Weryfikacje”. Urodzony w 1948 r. Fotografuje od 1969 r., członek ZPAF od 1974 r., mieszka w Łodzi. Studia i dyplom na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.

Waldemar Kućko – Gorzów Wlkp. – Zestaw: „Z najnowszej historii”: Nasz dzień powszedni, Historii najnowszej 60 min, Styczniowe premiery, Idy marcowe.

Jan Kups – Gdańsk – Zestaw: „Gdańsk: sierpień ’80, listopad ’80, 16 grudnia ‘80”. Urodzony w 1949 r., fotografuje od 1969 r., wystawia od 1972 r. zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, z wystaw zagranicznych – udział w Wystawie Fotografii Politycznej 1980 r. w Nowym Jorku – USA

Andrzej Kwietniewski – Łódź – Zestaw: „Fotografia obrzędowa”. Urodzony w 1951 r., członek grupy „Łódź Kaliska”

Czesław Łuniewicz – Łódź – Zestaw: „XXX”. Członek ZPAF, współpracownik „Nadodrza”, kierownik artystyczny grupy „Nadodrze” w Zielonej Górze, wykładowca PWSP.

Janusz Nowacki – Poznań – Zestaw: „Dopiero 81”, Autor fotografuje od wielu lat, pracuje w Pałacu Kultury w Poznaniu. Prezentowany zestaw powstał w marcu-kwietniu 1981 r. w ramach „Warsztatów Fotograficznych” przy współpracy Marii Tomczak i Mariusza Stachowiaka.

Władysława Nowogórska – Gorzów Wlkp. – Zestaw: „Godziny życia”. Członek GTF od 1962 roku. Udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, liczne nagrody. Kilka wystaw autorskich. Członek ZPAF, mieszka i pracuje w Gorzowie Wlkp.

Zdzisław Orłowski – Poznań – Zestaw: „Aneks do…”. Mieszka w Poznaniu, współpraca i kierownik Galerii Fotografii „Od Nowa” w Poznaniu. Prezentowane prace stanowią część zestawu autorskiego w/w Galerii.

Zdzisław Pacholski – Koszalin – Zestaw: „Peryferyjna architektura przemysłowa”. Urodzony w 1947 r. Członek ZPAF od 1977 r. Inicjator i organizator wystaw „Rewizja I” i „Rewizja II”. Kierownik Koszalińskiej Delegatury ZPAF.

Paweł Pierściński – Kielce – Zestawy: „Pińczowskie sady”, „Puszcza jodłowa”, „Jaskinia Raj”. Urodzony w 1938 r. Wykształcenie – Politechnika Warszawska. Fotografuje od 1952 r. Członek ZPAF od 1964 r. Autor 16 wystaw autorskich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

Zofia Rydet – Gliwice – Zestaw „XXX”. Mieszka w Gliwicach, członek ZPAF, tytuł AFIAP. Honorowy członek Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Udział w przeszło 200 wystawach krajowych i zagranicznych m.in. w Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku, Tokio, Meksyku, Kassel, Kolonii, Genewie, Turynie. Liczne nagrody i medale, trzy wystawy autorskie, wydany album „Mały człowiek” (1961), „Świat wyobraźni” (1980).

Zdam Rzepecki – Kraków – Zestaw: „Turcja”. Urodzony w 1950 r. w Krakowie, członek założyciel grupy „Łódź Kaliska”. Prowadzi w Krakowie Jaszczurową Galerię Fotografii.

Bronisław Schlaps – Poznań – Zestaw: „XXX”. Urodzony w 1920 r. z zawodu inżynier budowlany. Członek ZPAF i ZPAP, fotografią artystyczną zajmuje się od 1952 r. Udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych.

Jerzy Szalbierz – Gorzów Wlkp. – Zestaw „Cmentarz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – stan na rok 1981”. Urodzony w 1974 r. w Gorzowie Wlkp., gdzie mieszka i pracuje do dziś. Od 1974 r. członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, od 1977 r. członek ZPAF. Brał udział w wielu wystawach, kilka wystaw autorskich.

Piotr Tomczyk – Łódź – Zestaw; „72 kwadranse”. Urodzony w 1946 roku, fotografuje od 1968r. Udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, uczestnik „Konfrontacji ’78 i ‘79”.

Maria Wołyńska – Poznań – Zestaw: „XXX”. Członek ZPAF – mieszka w Poznaniu. Wystawy indywidualne: „Artyści poznańscy” (1967r.), „Fotografia Barwna” (1968r.), „Kobiety Poznania” (1969r.), „Skowronki” (1970r.), „Ludzie Nauki Wielkopolski” (1974r.), udział i nagrody w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych. Inicjator i współorganizator wystawy „Sygnały” (1971r.), komisarz i organizator wystawy „Polska Fotografia Reklamowa”.

Stefan Wojnecki – Poznań – Zestaw: „Sztuka tożsamości”. Urodzony w 1929r. AFIAP, członek ZPAF. Długoletni działacz ruchu fotograficznego, wykładowca PWSSP w Poznaniu. Doradca ds. programowych Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych.

Andrzej Wielogórski – Łódź – Zestaw „XXX”. Urodzony w 1952 r., mieszka i pracuje w Łodzi. Fotografuje od 1973 roku, członek grupy „Łódź Kaliska”

Romuald Zielazek – Poznań – Zestaw „XXX”. Członek ZPAF, uprawia: fotografię reportażową, publicystyczną, socjologiczną, reklamową, zajmuje się dydaktyką i teorią fotografii.

Jerzy Lewczyński – Gliwice – Zestaw: „Szczęśliwe lata 70-te”

Krystyna Łyczywek – Szczecin – Zestaw: „XXX”

Mirosław Bilek – Rożnov p.R. – CSRS – Zestaw: „Ludzie, którzy mnie mijali”. Urodzony w 1937r. W Babrova – CSRS. Inżynier-chemik, pracuje w przemyśle elektronicznym. Amatorsko fotografuje około 20 lat. Uczestniczy w wielu wystawach uzyskując nagrody i wyróżnienia. Zaprezentował 22 wystawy autorskie w Czechosłowacji i m.in w Nowym Jorku.

Michael Judge – USA – Zestaw: „Powstanie i śmierć (Creation and death)” Fotografik z USA, obecnie na stypendium w Polsce (Poznań), przygotowuje album o Polsce. Prezentowany zestaw autor fotografował w USA, a wykonał i opracował w swoim laboratorium w Polsce. Zestaw dotyczy stworzenia życia, cyklu życia, śmierci i wreszcie odnowy. Pierwsze trzy fotogramy są kluczem wystawy jako, że obrazują koncepcję stworzenia (powstania). Od tego punktu następują prace w kolejności o życiu istniejącym, narodzinach bólu, radości, smutku, fantazji, nauce i w końcu o chorobie i śmierci. Ostatni fotogram pokazuje odnowę życia w formie czystego życia, tj. razem kobietę i mężczyznę.

Horst Muller – RFN – Zestaw „XXX”. Fotografik zamieszkały w Ovelgonne/Cell w FRN – zajmuje się fotografią kreacyjną i reklamową.

Jan Kups
Zofia Rydet
Ryszard Tomczuk

WYSTAWA ZDJĘĆ DOKUMENTALNYCH

 

Wydarzenia z lat 1956, 1968, 1970, 1976, 1980

Wystawę przygotowała Galeria GN w Gdańsku przy współpracy NSZZ „Solidarność”.

Komisarz wystawy: Leszek Brogowski

Konsultacja ze strony NSZZ „Solidarność” – Joanna Wojciechowicz.

Prezentacja w salach Muzeum Zakładowego ZWCh „Chemitex-Stilon” – ul Pomorska 63 w czasie 8-31 maja 1981r.

 

KOMISJA FOTOGRAFII MŁODYCH FASFP – prezentuje zestaw:

„Przyczynek do sprawy moralnej odpowiedzialności…”

Koncepcja: Janusz Lirski i Zdzisław Słomski

Realizacja: Zdzisław Słomski – Radomskie TF, ZPAF oraz członkowie Klubu „6×6” PM w Warszawie, Mariusz Hermanowicz – ZPAF, Jarosław Denysenko – ZPAF, Marek A. Gołowicz, Waldemar Giers, Bogdan Sarwiński, Irena Jurkiewicz.

Prezentowany zestaw obejmuje i uzasadnia trzy odrębne problemy z zakresu motywacji twórczych autorów; moralne ryzyko, moralny nakaz, moralne wątpliwości.

Ekspozycja: Muzeum Zakładowego ZWCh „Chemitex-Stilon” – ul Pomorska 63 w czasie 8-31 maja 1981r.

 

GORZOWSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Pracownia 04: Romuald Liszka, Roman Kupiec – „ANTYKOMUNIKAT

Miejsce ekspozycji – słup ogłoszeniowy w pobliżu Katedry

 

WYSTAWA FOTOGRAFII AMATORSKIEJ

VANERSBORGS FOTOKLLUBB – Szwecja

Prezentowana doroczna wystawa Klubu powstała w 1980 r. i była eksponowana w kilku ośrodkach w Szwecji oraz z wystawą Klubu „6×6” w Pałacu Młodzieży w Warszawie. Była to z pewnością interesująca konfrontacja, jej dalszym ciągiem jest niedawna wystawa Pera Hellmarka i Benny Hellberga w Warszawskiej Galerii Fotografii „Hybrydy”.

Ekspozycja: Klub MPiK „Ruch”, ul. Sikorskiego

 

 

SYMPOZJUM: „POSTAWY ‘81”

Moralna odpowiedzialność sztuki

w dniach 8-9-10 maja 1981r.

Muzeum Zakładowe ZWCh „Chemitex-Stilon” – ul. Pomorska 63

 

PROGRAM SYMPOZJUM – referaty:

8 maja 1981r. – od godz. 15:00

Jerzy Olek – ZPAF Wrocław – W obronie niezależności

Andrzej Lachowicz – ZPAF Wrocław – Filozoficzne podstawy kierunków w sztuce w ostatnim dziesięcioleciu

Alfred Ligocki – krytyk sztuki – Katowice – Funkcja społeczna fotografii

Stefan Wojnecki – ZPAF, PWSSP Poznań – Sztuka „postkoniunkturalna”

Leszek Brogowski – ZPAF Gdańsk – Sztuka i etyka w koncepcji Ad Reinhardta

 

9 maja 1981r. – od godz. 10:00

Urszula Czartoryska – krytyk sztuki z Łodzi – Historia teorii fotografii po Benjaminie

mgr Zygmunt Moniuszko – Instytut Filozofii i Socjologii PAN – Poznań – Walka o każdy oddech

prof. Janusz Bogucki – ZPAP, AICA – Warszawa – Odpowiedzialność sztuki (Tytuł wystąpienia nie uzgodniony z autorem)

mgr Adam Sobota – Gabinet Fotografii Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Moralność, odpowiedzialność, sztuka

Juliusz Garztecki – ZPAF Warszawa – Zbigniew Dłubak – próby myśli względnie uporządkowanych

Jerzy Busza – krytyk sztuki – Warszawa – Artysta – dworak czy rewolucjonista

 

10 maja 1981r. Od godz 10:00

Dyskusja plenerowa

Jerzy Lewczyński – przewodniczący Komisji Artystycznej ZPAF

 

Wnioski z sympozjum i wystaw XII Konfrontacji Fotograficznych ’81

Stefan Wojnecki