KONFRONTACJE 1985

Przystępując wiosną 1969 roku do organizacji pierwszej imprezy o nazwie „Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne” działacze Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego nie przewidywali, iż skromna w swoich początkach impreza przetrwa tyle lat, rozwinie się w swoim kształcie i zasięgu, aby stać się jedną z niewielu znaczących imprez fotograficznych w kraju. Brak doświadczeń organizacyjnych, skromne możliwości finansowe, niedostatek pomieszczeń ekspozycyjnych i bazy noclegowej nie dały podstaw do rozważania takich możliwości. Nie można też było skorzystać z doświadczeń innych środowisk fotograficznych. Doświadczenia najbardziej prężnej w owym czasie organizacji – Związku Polskich Artystów Fotografików były poza zasięgiem naszych możliwości. Federacja Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych dopiero umacniała się organizacyjnie i dopracowywała program działania. Jesienne spotkania w Uniejowie – inaugurujące amatorski ruch fotograficzny – rozpoczęły funkcjonowanie kilka lat później. Prężna działalność Galerii fotografii – to okres połowy lat siedemdziesiątych.

Część działaczy Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego – działającego już piętnaście lat – uznała, iż dla dalszego rozwoju stowarzyszenia konieczne jest wyjście poza lokalne środowisko, włączenie w krajowy nurt ruchu fotograficznego, konfrontacja własnych osiągnięć z osiągnięciami środowisk fotograficznych w kraju, a przynajmniej z najbliższymi, działającymi w pobliskich województwach. Zbierało się to z propozycją włączenia się GTF do organizowanych od dwu lat Gorzowskich Konfrontacji Kulturalnych o odpowiadających naszym zamierzeniom, podobnych założeniach programowych. Taki więc – największym skrócie – był początek trwających do dnia dzisiejszego Konfrontacji Fotograficznych.

Tak więc dopiero w 1977 roku ukształtował się aktualny do dziś, optymalny w naszych warunkach profil Konfrontacji: dwie wystawy wiodące – „Konfrontacje” i „Prezentacje autorskie”, wystawy towarzyszące krajowe i zagraniczne, prezentacje przeźroczy i diaporam oraz część teoretyczna – sympozjum. Tej to części imprezy przyznajemy szczególne znaczenie. Istnieje w kraju mnogość znaczących i mniej znaczących wystaw i konkursów, istnieje też ogromne zapotrzebowanie na wiedzę o sztuce i fotografii. Naszymi sympozjami i wydawanymi po każdym z nich tekstami referatów i wystąpień pragniemy chociaż w części to zapotrzebowanie zaspokoić. Dotychczas odbyły się sympozja na niżej wymienione tematy:

– 1977 r. – Sztuka wizualna jako narzędzie poznania

– 1978 r. – Problemy języka fotografii

– 1979 r. – Przestrzeń społeczna fotografii

– 1980 r. – Postawy ‘80

– 1981 r. – Moralna odpowiedzialność sztuki

– 1983 r. – Fotografia – stan obecny – perspektywy

– 1984 r. – Fotografia rozszczepiona

Na tegorocznych spotkaniach przewidziano temat: Fotografia polska 1945-1985 i co dalej?

Czy aktualny profil i program Konfrontacji jest dobry? – pytanie to stale stoi przed organizatorami. Dotychczasowe doświadczenia i zainteresowanie imprezą wydaje się potwierdzać, że tak. Spełnia ona niewątpliwie zadanie integracji różnych grup społecznych, zainteresowanych fotografią – amatorów z FASF i niezrzeszonych, znacznej części profesjonalistów ze ZPAF, krytykow, naukowców i dziennikarzy zainteresowanych fotografią. Uczestnikom i lokalnej społeczności stwarza możliwości zapoznania się z aktualnym stanem i trendami w fotografii polskiej i naszych sąsiadów. W referatach i dyskusji usiłuje się znaleźć, odpowiedź na problemy nurtujące środowisko zainteresowane fotografią i problemami sztuki współczesnej.

Uprzedzając ewentualny zarzut stwierdzamy, iż z uwagi na uwarunkowania lokalowe i inne może się spotkać zaprezentować tylko nieznaczna część krajowego środowiska fotograficznego – jest to jednak najbardziej dynamiczna i twórcza część, stanowiąca w znacznej mierze o aktualnych w danym czasie możliwościach polskiej fotografii.

Niełatwe zadanie ustalenia odpowiadającego aktualnym potrzebom i możliwością programu Konfrontacji, zapewnienie organizacyjne sprawnego przebiegu imprezy, terminowego druku wydawnictw i załatwienie szeregu spraw, stanowiących o powodzeniu imprezy obciąża od lat parę zaledwie osób z GTF. Inicjatorami i organizatorami pierwszych Konfrontacji byli Waldemar Kućko, Kazimierz Nowik, Janina Trojan i Józef Czerniewicz – członkowie ówczesnego Zarządu GTF.

Od 1972 po 1981 rok obowiązki organizatorów pełnią Waldemar Kućko i Józef Czrniewicz. Stan wojenny i ograniczenia z tego wynikające powodują w 1982r. przerwę w organizacji imprezy. W roku 1983 – w skromnym chwilowo, sondażowym zakresie – wznawiają Konfrontacje Józef Czerniewicz i Marian Łazarski, zastępując w tej roli zmarłego w listopadzie 1981r. Waldemara Kućko. Wymienieni pełnią te obowiązki do dnia dzisiejszego. Od wielu lat ogromną pomoc okazuje organizatorom Stefan Wojnecki – jako doradca i konsultant programowy imprezy. Wiele jego inicjatyw i pomysłów, przełożonych na praktyczne działania organizatorskie znalazło odbicie w programach imprezy, wystawach i sympozjach. Niekwestionowany współudział Stefana Wojneckiego – aktualnie kierownika katedry fotografii PWSSP w Poznaniu – znalazł wyraz w przyznaniu honorowej złotej odznaki „Za zasługi dla woj. gorzowskiego” i nagrody in. Waldemara Kućko, przyznanej przez Wojewodę Gorzowskiego.

Niezależnie od inicjatyw organizatorskich i programowych, od przychylności i pomocy finansowej władz i województwa – organizacja Konfrontacji w takim zakresie, jaki funkcjonuje od 1977r. nie byłaby możliwa bez rozbudowanej bazy socjalno-kulturalnej Zakładów Włókien Chemicznych „Stilon”, którą dyrekcja Zakładów w osobach b. dyrektora St. Berkowskiego i urzędującego do dziś z-cy dyrektora Romualda Sadowskiego udostępniła organizatorom i uczestnikom imprezy. Od lat uczestnicy Konfrontacji korzystają z hotelu, restauracji, kawiarni, klubu i Zakładowego Muzeum „Stilonu” – miejsca większości wystaw.

Piętnaście imprez Konfrontacji Fotograficznych świadczy nie tylko o konsekwencji i wytrwałości organizatorów, ale i o tym, iż pełnią one ważną i potrzebną funkcję w polskim ruchu fotograficznym. Szeroki program imprezy, różnorodność ekspozycji, dobrze przygotowana i udokumentowana część teoretyczna wypełniają lukę informacyjną i wydawniczą – dotkliwie odczuwaną przez wszystkie środowiska fotograficzne w kraju.

Przygotowane na tegoroczne Konfrontacje wydawnictwo „Fotografia Polska 1945-1985” – 24 opracowania 21 autorów o sprawach polskiej fotografii w minionym czterdziestoleciu wypełnia tę lukę, zważywszy brak jakichkolwiek całościowych opracowań tego tematu. Zdajemy sobie sprawę, iż przygotowane w niespełna półrocznym okresie, zawierające luki tematyczne spowodowane brakiem reakcji ze strony kilku zaproszonych, wydawnictwo to znacznie odbiega od planowanych założeń. Niezależnie jednak od wspomnianych niedostatków powinno dać odbiorcy sporą sumę wiedzy o polskiej fotografii lat 1945-85. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zachęci kompetentne instytucje do podjęcia tematu w sposób bardziej kompleksowy i fachowy.

Tematem tegorocznych rozważań będzie „Fotografia polska 1945-1985 i co dalej”. W rozważaniach symulujących przebyty okres pytanie to odnieść należy i do Konfrontacji Fotograficznych w Gorzowie. Pytanie nie łatwe, zwłaszcza w dłuższym horyzoncie czasowym, gdyż następne piętnastolecie sięga w wiek XXI. Jednakże w latach najbliższych, dających się przewidzieć warunkach – Konfrontacje powinny nadal funkcjonować, uwzględniając w profilu i programie zmieniające się społeczne potrzeby twórców – uczestników imprezy jak i odbiorców.

Przyszłym organizatorom życzę więc wytrwałości w kontynuowaniu imprezy, a uczestnikom satysfakcji w tworzeniu nowych wartości polskiej fotografii.

J. Czerniewicz

Mieczysław Wielomski, "Jak wiginęły mamuty..."
Mieczysław Wielomski, "Jak wiginęły mamuty..."

OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII – „KONFRONTACJE ‘85”

Prezentacje autorskie członków Stowarzyszeń i Klubów Fotograficznych w Polsce pod patronatem Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce

Otwarcie wystawy: 10 maja 1985r. godz. 15:00 w Salach Muzeum Zakładowego ZWCh „Stilon” – ul. Pomorska 63

Jury Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii „Konfrontacje ‘85”

Stefan Wojnecki – ZPAF, AFIAP – przewodniczący

Władysława Nowogórska – ZPAF

Jerzy Szalbierz – ZPAF

Czesław Łuniewicz – ZPAF

Janusz Słowik – Wydział Kultury Urzędu Miejskiego

Józef Czerniewicz – GTF-BWA

Marian Łazarski – GTF – sekretarz Jury

Na posiedzeniu w dniu 18 marca 1985 r. w pierwszym etapie ustaliło: z nadesłanych zestawów zakwalifikowało do konkursu i ekspozycji 28 zestawów autorskich. Zdyskwalifikowano 3 zestawy ze względów regulaminowych i 1 zestaw z uwagi na techniczne.

W drugim etapie Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę – 20000 zł i złoty medal FASF – otrzymał zestaw 12 prac pt. „Śląsk” – autor Jan Włodarczyk – WTF Warszawa

II nagrodę – 15000 zł i srebrny medal FASF – otrzymał zestaw 12 prac pt. „Jak wyginęły mamuty, albo…” – autor Mieczysław Wielomski z MDK Częstochowa-Dziedzice

III nagroda – 10000 zł i brązowy medal FASF – otrzymał zestaw 11 prac pt. „Identyfikacje” – autor Piotr Powietrzyński z klubu Fotograficznego w Opolu

Wyróżnienie – 5000 zł i dyplom FASF – otrzymał zestaw 7 prac pt. „Rzeźby” – autor Marek Wojciechowski z ŁDK w Łodzi

Wyróżnienie – 5000 zł i dyplom FASF – otrzymał zestaw 11 prac pt. „Osoby” – autor Maciej Stawiński z Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego we Wrocławiu

Na ogólnopolską wystawę „Konfrontacje ‘85” nadesłano zestawy z 16 Stowarzyszeń i Klubów Fotograficznych – łącznie 32 zestawy – 332 prace. Zakwalifikowano 28 zestawów – 295 zdjęć.

Andrzej Koniakowski "Barwa i Forma"
Tadeusz Hałatek "Album Rodzinny"
Marek Wojciechowski "Rzeźby"

Indeks autorów i prac:

Wojciech Brzeszczak – Opole – Opolski Klub Fotograficzny przy WDK, zestaw „Zapis socjologiczny AD 1985” – 10 prac

Karol Dromlewski – Chełm – Foto-Klub Ziemi Chełmskiej WDK, zestaw „Przedmieście” – 10 prac

Marek Dziedzic – Warszawa – Klub Fot. „AGAT” SM „Ochota”, zestaw „Zapomnienie” – 11 prac, autor urodzony w 1965r. fotografuje od 1977r. słuchacz Studium Form Fotograficznych, brał już udział w kilku wystawach fot. amat.

Tomasz Gmerek – Wrocław – Wrocławskie Tow. Fotograficzne, zestaw „XXX” – 10 prac

Paweł Janczaruk – Zielona Góra – Młodzieżowe Labolatorium Fot. przy Klubie „Uśmiech” ZSM, członek Lub. TF, zestaw „Bunkrowcy – ludzie podziemni”, ur. w 1964r. fotografuje od 1980r. brał udział w kilkunastu wystawach

Henryk Jarmołowicz – Gorzów – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Woda” – 9 prac

Leonard Jermakowicz – Szczecin – Klub Fot. „Kontur” przy Domu Kultury Stoczni A. Warskiego – zestaw „Dar Młodzieży w Szczecinie” – 11 prac, urodzony w 1954r. fotografuje dopiero od roku

Tomasz Kumkiewicz – Warszawa – Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Miejskie obrazki” – 12 prac, autor urodzony w 1954 r., absolwent Politechniki Warszawskiej, od 1977r. członek WTF, udział w wielu wystawach i liczne znaczące nagrody

Adam Kuras – Grójec-Oświęcim – Klub Fot. PTTK Ziemi Oświęcimskiej, zestaw „Chrzanowski kirkut – mit i rzeczywistość” – 9 prac, urodz. W 1959r. ukończył filologię polską, fotografuje od 1977r.

Tadeusz Hałatek – Łódź – Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Grupa „Hard”, zestaw „Dożynki – Wysocice ‘84” – 12 prac

Tadeusz Hałatek – Łódź – Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Album Rodzinny” – 10 prac

Stanisław Michalski – Czeladź – Katowickie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Śląsk II” – 12 prac

Zbigniew J. Podsiadło – Sosnowiec – nie stowarzyszony, zestaw „Etiudy Śląskie” – 12 prac

Piotr Powietrzyński – Opole – Opolski Klub Fotograficzny, zestaw „Identyfikacje” – 11 prac, autor liczy 24 lata, fotografuje od 10 lat, od 1977 r. członek Klubu, udział w licznych wystawach i działaniach fotograficznych, wystawy autorskie, nagrody w konkursach

Eugeniusz Przybyłko – Sosnowiec – Katowickie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Pejzaż Śląski” – 12 prac

Rafał Sobczak – Gorzów – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Polki” – 10 prac

Maciej Stawiński – Wrocław – Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Osoby” – 11 prac, urodzony w 1953r. w Białymstoku, zajmuje się fotografią i filmem, wystawia od 1977r. w kraju i zagranicą, publikacje zdjęć w tygodnikach, trzy wystawy autorskie, posiada tytuł Artiste FIAP

Ginter Stiller – Opole – Opolskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Dzieci Osiedla” – 10 prac, urodzony w 1940r. – fotografuje od 1968 roku, cztery wystawy autorskie, udział w ponad 160 wystawach zbiorowych, kilkadziesiąt nagród i wyróżnień

Wojtek Surawski – Łomża – Łomżyńskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Wszystkie dzieci są nasze, w Kolnie też”, fotografuje od 1978r., udział w wystawach zbiorowych, wystawa autorska w 1984 r.

Andrzej Ślusarczyk – Wałbrzych – Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Strefa osobista” – 9 prac

Bogdan Tarasiuk – Lublin – Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Wisełka Biała” – 10 prac, autor liczy 36 lat, chemik – wykształcenie wyższe, instruktor fotografii PTTK, udział i nagrody na konkursach w kraju i zagranicą.

Maciej Tywańczuk – Chełm – Foto-Klub Ziemi Chełmińskiej przy WDK, zestaw „Nieobecność” – 12 prac, autor urodzony w 1950r. fotografuje od roku 1973, z wykształcenia prawnik

Zbigniew Wachnik – Gorzów Wlkp. – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Herby” – 10 prac

Mieczysław Wielomski – Czechowice-Dziedzice – Grupa „Hard” przy MDK, zestaw „Jak wyginęły mamuty, albo…” – 12 prac

Jan Włodarczyk – Warszawa – Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Śląsk” – 12 prac, urodził się w 1955r. – fotografuje od 1981r. Od 1982r. członek WTF – jednocześnie członek grupy twórczej „HARD”

Marek Wojciechowski – Łódź – Klub Fot. Amat. Łódzkiego Domu Kultury, zestaw „Rzeźby…” – 7 prac

Grzegorz Zabłocki – Chełm – Foto-Klub Ziemi Chełmskiej…” – 9 prac, urodzony w 1960r. – fotografuje od 1972

Andrzej Zygmuntowicz – Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Piękne ukrzywdzone” – 12 prac, urodzony w 1951r. ukończył Politechnikę Warszawską, od 1973r. członek WTF, od 1974 członek Zarządu, od 1979 – prezes WTF. Cztery wystawy autorskie i udział w wielu wystawach zbiorowych, członek grupy twórczej „Zwyczajna 44”

Piotr Powietrzyński "Identyfikacje"
Henryk Król "XXX"
Zygmunt Rytka "Ciągłość nieskończoności"

PREZENTACJE AUTORSKIE ‘85

Sala Biura Wystaw Artystycznych – ul. Pomorska 63

Otwarcie wystawy: 10 maja 1985 – godz. 15:00

Indeks autorów:

 

ANNA BOHDZIEWICZ — Warszawa — „Piosenka o końcu świata — foto-dziennik” (fragment: marzec-maj ’85) ca 100 kart. Urodzona w 1950r. w Łodzi, od 1961r. mieszka w W-wie. W 1974r. dyplom z etnografii Uniwersytetu Warszawskiego. Fotografuje od 196 r. Od 197 r. członek Stow. Filmowców Polskich, od 1984r. członek ZPAF. Autorka kilku wystaw indywidualnych — pierwsza wystawa w 1971r.

GRZEGORZ BOJANOWSKI — Łódź — „Fotografia stanu wojennego czyli najintymniejsze miejsca mojego domu” — 9 prac 30×40. Urodzony w1946r., fotografuje od 1962r., członek ZPAF od 1980r.

RAFAŁ DROZDOWSKI — Poznań — zestaw bez tytułu —15 prac formatu 30×40. Urodzony w 1961r. Studia z politologii i socjologii UAM w Poznaniu, członek PTF

KAROL GRABOWSKI — Żyrardów — zestaw z cyklu „Warszawa-Praha” — 15 prac format 35×50. Urodzony w 1953r. Absolwent Wydziału Fotografii Artystycznej Akademii Filmowej (FAMU) w Pradze. Uczestniczył w 39 wystawach — w tym 25 autorskich

MAREK GRYGIEL — Warszawa — Prezentacje prac eksponowanych w Małej Galerii ZPAF w Warszawie, której jest kierownikiem

ANDRZEJ KONIAKOWSKI — Katowice — „Barwa i forma” — zestaw 15 zdjęć fotografii barwnej format 30×30. Urodzony w 1944r. Studia na Wydz. Górniczym Politechniki Sląskiej. Działalność artystyczna od roku 1970. Członek ZPAF od 1975r. Udział w ponad 80 wystawach, cztery wystawy autorskie

HENRYK KRÓL — Trzcianka — zestaw bez tytułu — 7 prac format 30×40. Urodzony w 1949r. Fotografuje od kilkunastu lat, założyciel grupy „Oueer-3″ — działającej od 1972r. Od 1984r. członek—kandydat ZPAF

WITOLD KRYMARYS — Łódź — „Foto-Motion-Art” — kilkanaście prac 13×18. Urodzony w 1948r. Fotografuje od 1969r. Członek ZPAF od 1974r. Studia i dyplom na Wydz. Elektr. Politechniki w Łodzi

CZESŁAW ŁUNIEWICZ — Zielona Góra — zestaw „Osaczeni” Urodzony w 1927r. na Wileńszczyźnie, dyplom inż. bud. ląd. Politechniki w Poznaniu. Od 1965 do 1981 fotoreporter w „Nadodrzu”. Członek ZPAF od 1977r. Wystawy autorskie w NRD, Czechosłowacji, Francji oraz kilka wystaw autorskich w kraju

MACIEJ MANKOWSKI — Poznań — zestaw bez tytułu 10 prac format 50×70 Urodzony w 1949r. Fotografuje od roku 1972. Udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Pracuje w Poznańskim Ośrodku TV, prowadzi stałą Galerię fotografii w tyg. „Wprost”

WŁADYSŁAWA NOWOGÓRSKA — Gorzów Wlkp. — zestaw „Bramy” — 7 prac. Długoletni członek GTF, członek ZPAF od 1978r. Udział w krajowych i międzynarodowych wystawach — m.in. w Rumunii, Kanadzie, Austrii, NRD. Sześć wystaw autorskich, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i złotą odznaką „Fotoreportera PS”

ZDZISŁAW PACHOLSKI — Koszalin — praca „Silent majority” — 110×2000. Urodzony w 1947r. Członek ZPAF od 1977r. Kierownik Delegatury ZPAF w Koszalinie

LESZEK J. PĘKALSKI — Sopot — zestaw „Spotkani w biegu” — fragment większej całości — format 30×40. Urodzony w 1944 r. Dyplom mgr fizyki teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w 1967r.Członek ZPAF od 1978r., członek Gdańskiego TF w latach 1972-1982 (wiceprezes ds progr. i artyst.) Udział w wystawach krajowych i zagranicznych, wystawa autorska w 1981r.

ANDRZEJ PROTASIUK — Świdnica — „Sekwencje” — 16 prac — format 30×40. Urodzony w 1958r. w Świdnicy, ukończył dział fotografii artystycznej w PLSP w Gdyni-Orłowie. Prezes Wałbrzyskiego Tow. Fot. i kierownik artystyczny Galerii Fotografii w Świdnicy

JÓZEF ROBAKOWSKI — Łódź — „Sztuka to potęga” ca 24 prace format 30×40. Członek ZPAF

ZOFIA RYDET — Gliwice — zestaw „Obecność” Członek ZPAF, tytuł honorowy AFIAP, Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Kultury. Udział w ponad 250 wystawach, trzy albumy fotograficzne

ZYGMUNT RYTKA — Warszawa — „Ciągłość nieskończoności” — 15 prac formatu 18×24 z 1984r. Urodzony w 1947r. Członek ZPAF od 1979r. Udział w około 30 wystawach zbiorowych, 6 wystaw autorskich

BOGDAN SARWIŃSKI — Warszawa — „Fotografia dla syna — przesłanie w rok 2000″ — zwiastun wystawy, nadesłane zdjęcia, dokumentacja zasięgu akcji. Urodzony w 1957r., członek Klubu „6×6″ w Warszawie, członek kandydat ZPAF od 1984r.

KAZIMIERZ SITA — Tuchorza — „Kadr z martwej natury domu mego dzieciństwa”. Urodzony w 1961r. W latach 1980-1984 studia w PWSSP Poznaniu — dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Ilustracji i Typografii. Dwie wystawy autorskie, udział w wystawie w Galerii „Studio”

BRONISŁAW SCHLABS — Poznań — „Wizualny przekaz myśli o Broniewskim i Norwidzie” — Br. Schlabs z „Notatnika osobistego” — 17 prac. Urodzony w 1920r. w Poznaniu. W latach 1945-1949 studia na Politechnice Poznańskiej. Dyplom inż. budownictwa. Członek Poznańskiego TF od 1953r., członek ZPAF od 1962r. Od 1963r. członek ZPAP. W 1957 tytuł hon. Aritste FIAP, w 1972 Excellence FIAP, 1985 — członek honorowy ZPAF. Pięć wystaw autorskich, udział w wystawach krajowych i zagranicznych. Prace w zbiorach Museum of Modern Art — Nowy Jork, Muzeum Narodowe — Wrocław, Muzeum Sztuki — Łódź, Muzeum Narodowe — Szczecin

JERZY SZALBIERZ — Gorzów Wlkp. — zestaw bez tytułu Urodzony w 1947r. w Gorzowie Wlkp. Z wykształcenia pedagog, członek GTF od 1974 r. Członek ZPAF od 1977r. Kierownik Delegatury ZPAF w Gorzowie

STEFAN WOJNECKI — Poznań — „Styczność przystająca” — 1 praca formatu 30X500 wg negatywu Bogdana Sarwińskiego. Urodzony w 1929r., absolwent fizyki UAM w Poznaniu. Członek i Członek Honorowy PTF, członek ZPAF, tytuł hon. Artiste FIAP, wieloletni działacz ruchu fotograficznego, aktualnie kierownik Pracowni Fotografii PWSSP w Poznaniu i przewodniczący Komisji Artystycznej ZG ZPAF. Wieloletni doradca — konsultant artystyczny Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych, odznaczony odznaką „Za zasługi dla woj. gorzowskiego” i nagrodą Wojewody Gorzowskiego im. W. Kućko. Aktywny twórca i teoretyk fotografii

WIKTOR WOŁKOW — Białystok — „Pejzaż czarno-biaty północno-wschodni” — 20 prac formatu 24X30 tekst. Urodzony w 1942 r. w Białymstoku, członek ZPAF od 1973 roku. Fotografuje pejzaż i przyrodę Polski północno-wschodniej. Udział w 80 wystawach krajowych i między-narodowych, 12 wystaw autorskich, album fotografii

MARIA WOŁYŃSKA — Poznań — „Przybliżenie” — ca 10 prac format 40X50 Członek ZPAF, Członek Honorowy PTF, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, autorka 5 wystaw indywidualnych, udział i nagrody w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych, organizatorka kilku znaczących wystaw, jak „Sygnały”, „Polska Fotografia Reklamowa”. Aktyw-ny działacz ruchu fotograficznego, członek ZG ZPAF.

PIOTR WOŁYŃSKI — Poznań — „Autopsje II” — praca format 100×150 Urodzony w 1959 r. Dziedziczy rodzinne zainteresowana fotografią

ROMUALD ZIELAZEK — Poznań — zestaw „X X X” Członek ZPAF od 1973 roku  

Józef Robakowski "Sztuka to potęga"
Tomasz Gmerek "XXX"
Wiktor Wołkow "XXX"

PREZENTACJE PRZEZROCZY I DIAPORAM

Sala audiowizualna Muzeum Zakładowego ZWCh „Stilon” ul. Pomorska 63 W dniach 10 i 11 maja 1985 r. od godz. 20.00

KRYSTYNA ŁYCZYWEK — członek ZPAF — Szczecin „Galerie fotografii na zachodzie” — odczyt ilustrowany przeźroczami przewidywany czas trwania ca 70 min.

JERZY LEWCZYŃSKI — członek ZPAF — Gliwice „Był rok 1945″ — ca 100 przeźroczy czarno-białych

ANDRZEJ G. GÓRSKI — członek ZPAF — Gliwice / IWONA GÓRSKA — stud. Wydz. Grafiki Krakowskiej ASP „Młody las” — projekcja, dźwięk plus wersja ikonograficzna

WIESŁAW KONOPACKI — Łódź — urodz. w 1950 r., w 1980 r. dyplom na Wydz. Grafiki PWSSP w Łodzi „Jest Guernica” — diaporama na 3 rzutniki i 2 ekrany, czas trwania ca 20 min. — 1985 r. „Nierówność” — diaporama na 2 rzutniki i 2 ekrany, czas trwania ca 10 min. — 1985 r.

ANDRZEJ NOWICKI — łódź — urodz. w 1958 r. w 1983 r. dyplom na Wydz. Grafiki PWSSP w Łodzi „Moja mimikra” — diaporama, 12 przeźroczy czarno-białych, barwionych — czas pokazu ca 5 min. „Róż drzwi” — diaporama, 14 przezr: czy czarno-białych, barwionych, pokaz ca 10 min.

GRUPA TWÓRCZA „AUT” — Oleśnica Bl. Autorzy: Artur Jerzy Bobaski, Janusz Szumski, Robert Belowski, Marek Wałęga, Ireneusz Kazimierczok, Edward Adamczak — członkowie Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego Diaporamy: „Alienacje” — „Plama” — „UFO” — „Pamięć”

Kolejność autorów i tytuły prac podano wg przewidywanego programu prezentacji.  

Zbigniew Wachnik "Herby"
Jan Włodarczyk "Śląsk"

 FOTOGRAFICZNE PREZENTACJE ZAGRANICZNE XV Konfrontacji Fotograficznych ’85

Czechosłowacja:

VICTOR KOLAR—Ostrava – Wybór zdjęć dokumentalnych o życiu mieszkańców współczesnej Ostravy. Autor — wybitny czeski dokumentalista — od 15 lat pracuje nad cyklem zdjęć — dokumentów o życiu mieszkańców Ostravy. Wyboru prac z tego cyklu dokonał autor wraz z dr V. Birgusem

FOTOGRAFIA studentów i absolwentów Instytutu Fotografii Artystycznej Związku Czechosłowackich Artystów Fotografików. Wyboru prac dokonał dr Vladimir Birgus — FAMU — Praha

Ekspozycja: Muzeum Zakładowe ZWCh „Stilon” — ul. Pomorska 63 Otwarcie wystaw: 10 maja 1985 r. godz. 15.00

Niemiecka Republika Demokratyczna:

SPOTKANIA” – Wystawa zbiorowa fotografików z Eberswalde — Finow — NRD Autorzy: D. Arndt, H. Buettner, J. Busch, R. Dressel, R. Gilsenbach, W. Gross, H. Kluge, I. Kluge, H. Kraft, R. Koch, Ch. Luecjk, P. Matthes, S. Mross, H. Mueller, G. Rinnhofer, R. Roletschek, K. Ruehs, J. Tkaczyk, C. Urbahn

Ekspozycja: Klub Międzynarodowej Prasy i Książki — ul. Sikorskiego Otwarcie: 10 maja 1985 r. godz. 17.00

Ginter Rinnhofer „DZIECIĘCE LATA” opowieść o pierwszych sześciu latach małego Thomasa ca 35 zdjęć — format od 18×24 do 30×40

Autor urodzony w 1945 r. mieszka w Eberswalde — Finow, z zawodu preparator, w latach 1969-1984 fotograf — amator, od 1984 r. profesjonalny artysta-fotografik, członek Związku Fotografików NRD —Oddział w Eberswalde-Fincw. Zajmuje się fotografią przyrody, krajobrazową i portretem. Prace prezentował na 11 wystawach zagranicznych, m.in. w ZSRR, Polsce, Francji, Belgii i Brazylii. Wystawy autorskie w Berlinie, Frankfurcie n O., Karl-Marx-Stadt, Eberswalde. Wyróżniony Honorową Złotą Odznaką za fotografię Stowarzyszeń Kultury NRD. Nagrody i wyróżnienia na wystawach fotograficznych.

Helga Wehrens „KORYTARZ”

reportaż z Domu Opieki dla Osób Starych i Chorych

66 zdjęć format od 13×18 do 18×24

Autorka urodzona w 1944 r. w Eberswalde-Finow, gdzie mieszka i pracuje do dnia dzisiejszego. W latach 1961-1963 nauka zawodu w Fotoatalier Habermanna, w którym do roku 1969 pracuje jako fotograf. Od 1969 r. pracuje jako fotograf w Instytucie Badawczym Zalesienia Lasów w Eberswalde. Od 1977 r. członek grupy fotograficznej, aktywnie uczestniczy w ruchu fotograficznym jako twórca i orga-nizator, wyróżniona Honorową Srebrną Odznaką za fotografię Stowarzyszeń Kultury NRD. Udział kilku wystawach fotograficznych na terenie NRD.

Fotografia Węgierskiej Republiki Ludowej

Wybór prac: Dr ATILLA MONTVAI — Budapeszt

Ekspozycja: Muzeum Zakładowe ZWCh „Stilon” — ul. Pomorska 63 Otwarcie wystaw: 10 maja 1985 — godz. 15.00  

Gunter Rinnhofer - NRD