W Obiektywie ‘ 1988

Przekazując Szanownym Czytelnikom kolejny zeszyt wydawnictwa „W OBIEKTYWIE” – prezentujemy cztery następne sylwetki twórców i działaczy GTF:
– KAZIMIERZA NOWIKA – założyciela i w latach 1969-1973 prezesa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, członka honorowego GTF, zamieszkałego obecnie w Zielonej Górze i od kilku lat prezesa działającego tam Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego.
– JÓZEFA CZERNIEWICZA – członka GTF od 1959 r., kilkuletniego sekretarza Zarządu GTF, w latach 1973 – 1983 prezesa GTF
– MIROSŁAWY GRANOPS (z domu Trojan)
– LECHA DOMINIKA – b. członka Zarządu i sekretarza GTF
uzdolnionych twórców z młodszego pokolenia członków GTF, aktualnie kandydujących do ZPAF.
Dwa pierwsze nazwiska to reprezentanci pierwszej generacji członków GTF, którzy w większym stopniu poświęcali czas na działalność społeczną, organizatorską – niż na pracę twórczą. Ponadto ukształtowani w innym czasie i na innych wzorcach – prezentują bardziej tradycyjne pojmowanie fotografii.
Odmienne natomiast jest spojrzenie na sztukę fotografii zaprezentowane w wyborze prac Mirosławy Granops i Lecha Dominika. Pomimo różnic wynikających z różnych indywidualności i temperamentów twórczych – jest ono bliższe współczesnemu pojmowaniu fotografii. Widoczne to jest szczególnie w pracach Mirosławy Granops, gdyż w wyborze prac Lecha Dominika – ograniczeni objętością wydawnictwa – nie mogliśmy zamieścić zestawów kilkuzdjęciowych, prezentujących współczesny kierunek poszukiwań twórczych.
Dotychczas w trzech zeszytach zaprezentowaliśmy sylwetki twórcze dwunastu członków GTF. Przygotowujemy prezentację następnych. Wielu jednak nie będziemy mogli zaprezentować, chociaż Ich działalność i prace pozostają w naszej pamięci. Niektórzy odeszli na zawsze, a ich dorobek uległ rozproszeniu, wielu wyjechało z Gorzowa i utraciliśmy z nimi kontakt, zaś w naszym archiwum pozostał jedynie skąpy ślad ich twórczości. Dowodzi to jak potrzebna i pożyteczna była inicjatywa wydawania zeszytów „W obiektywie” i jak konieczne jest kontynuowanie tego wydawnictwa. Wyrażając uznanie administracji kultury naszego miasta za dotychczasową pomoc finansową – wyrażamy jednocześnie nadzieję na dalsze poparcie i możliwość kontynuacji.
Zespół Redakcyjny

Kazimierz Nowik

Urodził się 11 maja 1923 r w Chrustowie, pow. Wołkowysk, obecnie ZSRR. W lutym 1946 r_ osiedlił się w Gorzowie Wlkp. Pracuje jako ekonomista w Przemyśle Drzewnym. Należy do założycieli i animatorów ruchu fotograficznego na Ziemi Lubuskiej. Społeczną działalność rozpoczął w 1954 r. w Zarządzie Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego pełniąc przez 15 lat funkcję Skarbnika. W 1969 r. zostaje wybrany prezesem GTF i pełni te obowiązki do 1973 roku. Był inicjatorem i współorganizatorem ogólnopolskiej imprezy Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne – organizowanej corocznie od 1969 r Społecznej działalności nie ogranicza tylko do ruchu fotograficznego, w roku 1970 jest współorganizatorem Gorzowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, pełniąc w pierwszym okresie funkcję Wiceprezesa. W uznaniu zasług dla rozwoju ruchu fotograficznego w roku 1969 otrzymał Dyplom Honorowy Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. W 1972 r. podejmuje inicjatywę zorganizowania dla GTF siedziby i Galerii Fotografii w pomieszczeniach byłego Klubu „Palenisko”. Przy dużym osobistym zaangażowaniu i udziale w pracach renowacyjnych we wrześniu 1972 r Galeria zostaje otwarta. W tymże roku otrzymuje Nagrodę Kulturalną miasta Gorzowa. Od 1969 r realizuje współpracę pomiędzy GTF a Klubem Fotograficznym przy Kulturbund w Cottbus w NRD. W międzyczasie kończy studia na Wydziale Ekonomicznym WSNS — oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 1974 r przenosi się do Zielonej Góry, a w uznaniu zasług dla GTF otrzymuje Honorowego Członka Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, z którym do dnia dzisiejszego utrzymuje żywe kontakty. W Zielonej Górze wstąpił do Lubuskiego Tow. Fotograficznego obejmując funkcję Wiceprezesa. W roku 1977 zostaje wybrany Prezesem LTF, funkcję tą pełni do chwili obecnej. Jest członkiem Rady Lubuskiego Towarzystwa Kultury oraz członkiem Rady Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych. Posiada szereg odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medale 10-lecia, 30-lecia i 40-lecia PRL, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Złotą i Srebrną Odznakę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych. W 1978 r. otrzymał Dyplom i Nagrodę Prezydenta Zielonej Góry a w 1984 r. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Od 1955 r. bierze udział w wystawach fotograficznych. Za prezentowane prace otrzymał szereg nagród i wyróżnień.

Waldek - 1972
ul. Młyńska - 1964
Trylicz - 1957
Jezioro Długie - 1956
Bydgoszcz - 1972
XXX -1983
XXX - 1983
XXX - 1986
Drezno - 1969
ul. Strzelecka - 1955
Biały Kościół - 1956
"Wenecja" - 1960
Trzciel - 1959

Józef Czerniewicz

Urodził się 6 marca 1920 r. w Dubinówce, pow. Dzisna, b. woj. wileńskie – obecnie ZSRR. Gimnazjum ukończył w 1939 r. a w 1941 radziecką szkołę średnią w Dziśnie. W czasie okupacji pracuje w gospodarstwie rodziców. W 1944 r. w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Od sierpnia 1944 do marca 1945 w Armii Czerwonej (Kaługa i Smoleńsk). Po powrocie do kraju rozpoczyna pracę w Zielonej Górze w Dyrekcji Lasów Państwowych, od 1952 r. pracuje w Estradzie Wrocławskiej. W 1955 r. przenosi się do Gorzowa pracując w Foto-Optyce i Przemyśle Drzewnym, a od 1975 r. w placówkach kultury: PSP i BWA, od 1981 r. jest kierownikiem Galerii BWA-GTF w Gorzowie.
Fotografią amatorsko zajmuje się od 1949 r. Od 1959 r. jest członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 1964-1973 jest Sekretarzem Zarządu GTF, a w latach 1973 do 1983 r. jest Prezesem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1974 r. jest komisarzem ogólnopolskiej imprezy Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne. Brał udział w kilku wystawach do-rocznych GTF i wystawach poplenerowych w Drezdenku. W pracach fotograficznych główne zainteresowania to pejzaż, architektura i portret.
Za działalność społeczną odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, od-znaczeniami regionalnymi za zasługi dla woj. zielonogórskiego, woj. gorzowskiego i miasta Gorzowa Wlkp., Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, dwukrotnie Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodą i Medalem im. W. Kućko – przyznanym przez Wojewodę Gorzowskiego, Dyplomem Honorowym i Złotą oraz Srebrną Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, Medalem im. Jana Bułhaka, Medalem Honorowym i Medalem 40-lecia ZPAF, Nagrodą GTSK i Nagrodą GTK, Odznaką Aktywisty Pracy NRD.
Jest członkiem Rady Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, członkiem Rady GTK, a w GTF – przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Z cyklu "Góry Stołowe"
Z cyklu "Góry Stołowe"
XXX
XXX
XXX
XXX
Pejzaż nadwarciański
Pejzaż nadwarciański
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Zamek w Książu
XXX
Santok

Mirosława Granops

Urodzona 13 marca 1952 r. w Gorzowie Wlkp. W 1976 r. po ukończeniu studiów – socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraca do Gorzowa i podejmuje pracę w Wojewódzkim Domu Kultury. Pracę magisterską pisała na temat: „Uwarunkowania i społeczne funkcje fotografii”. Od 1976 r. tj. od 12 lat jest członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Uprawiając fotografię kontynuuje zainteresowania i tradycje rodzinne – matka M. Granops, Janina Trojan, jest członkiem założycielem GTF i do dziś jest aktywnym twórcą i działaczem Towarzystwa.
Od 1976 r. bierze udział we wszystkich wystawach dorocznych GTF zdobywając wiele na-gród i wyróżnień. Bierze udział w plenerach aktu w Książu k. Wałbrzycha i wystawach poplenerowych.
Wystawy zbiorowe:
1978 r – III nagroda za całość prac, nagroda za zdjęcie architektury i nagroda za portret – doroczna wystawa GTF
1984 r. – II nagroda za zestaw prac, nagroda za zestaw przeźroczy – doroczna wystawa GTF
1984 r – wyróżnienie w XIV Konfrontacjach Fotograficznych
1986 r. – III nagroda w dorocznej wystawie GTF 1987 r. – nagroda w przeglądzie fotografii WDK Gorzów
1988 r. – dyplom PFSF za zestaw „Akt” na Forum Sztuki Fotografii w Uniejowie. Zakup prac do Fototeki PFSF.
Wystawy autorskie:
1986 r. – wystawa „Krajobraz grecki” w Klubie MPiK w Gorzowie Wlkp.
1988 r. – wystawa aktu w Małej Galerii BWA-GTF w Gorzowie Wlkp.
Obecnie pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury w charakterze instruktora fotografii.

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Portret
XXX
XXX
XXX
"Błędne Skałki"

Lech Dominik

Urodzony 16 listopada 1955r w Gorzowie Wlkp. Wykształcenie średnie. Aktualnie zatrudniony w Muzeum Okręgowym w Gorzowie Wlkp. jako fotograf.
Członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego od grudnia 1979. W latach 1983 – 1986 sekretarz Zarządu GTF. Jest aktywnym uczestnikiem działań twórczych PTF. Od 1979 r. bierze udział w dorocznych wystawach GTF, plenerach fotograficznych GTF, zbiorowych wystawach międzynarodowych: „Małe Formaty”, „Diapol”, „Interfoto 3×3″, w plenerach „Polska – 49″
Za udział w wystawach GTF uzyskał następujące nagrody:
1980 – nagroda za debiut – za całość prac,
1981 – III nagroda za całość prac,
1982 – I nagroda za zestaw „x x x”
1984 – I nagroda za zestaw „Imaginacje”
1986 – II nagroda za całość prac
1987 – nagroda za portret im. Zb. Łąckiego
1988 – I nagroda za zestaw „x x x”
Inne nagrody:
1978 – I nagroda w konkursie „Debiuty” w Zielonej Górze
1987 – II nagroda za całość prac w konkursie „Architektura Wiejskich Kościołów”
Brał udział w konkursach ogólnopolskich:
Gorzowskie „Konfrontacje” – 80, 81, 84, 88
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Na szlaku” – 1986 – Warszawa
Ogólnopolski Konkurs Fotografii Górskiej – 1987 – Nowy Targ.
Wystawy autorskie – w ramach grupy twórczej:
1982 – Teatr w Fotografii – Gorzów Wlkp. Mała Galeria BWA-GTF
Publikacja zdjęć w prasie: Ziemia Gorzowska, Gazeta Lubuska.

Z cyklu "Rytm"
Z cyklu "Rytm"
Kompozycja
Pieniny
Tatry
Portret
XXX
Zamek w Niedzicy
"Kapliczka"
Projekt plakatu
XXX
Z cyklu "Portret alternatywny"
Z cyklu "Imaginacje"
XXX

Lorem ipsum dolor AZespół redakcyjny w składzie: Joze Czerniewicz, Marian Łazarski, Jerzy Szalbierz, Redakcja techniczna: Jan Kuźma, Wydawnictwo finansowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp., Klisze wyprodukowano w Drukarni Prasowej w Zielonej Górze, Druk: ZUP Gorzów ul. Wał Okrężny 36, 300 egz. 04.89 O-7/13