Opublikowano

Regulamin 42 Konfrontacji Fotograficznych

1. Wystawa konkursowa “Konfrontacje 2024” będzie eksponowana w ramach imprezy: “XLII Konfrontacje Fotograficzne”. Jej celem jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej.
2. Prace prosimy nadsyłać w formie autorskich zestawów, liczących 3 do 5 zdjęć każdy, w formacie od 24×30 cm do 70×100 cm. Zaleca się dostosowanie formatu zestawów do ram aluminiowych (100 x70cm). Temat dowolny. Ważne jest, aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat. Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Ilość zestawów dowolna. Technika optycznochemiczna mile widziana.
3.Opłatę za uczestnictwo w wysokości 50,00 zł od autora, należy przesłać na konto Gorzowskiego Towarzystwa:
nr: 51 8363 0004 0000 0101 2000 0001 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wikp.
Kopię odcinka prosimy przesłać wraz z pracami.
4. Zdjęcia należy nadsyłać nie oprawione, w płaskich sztywnych opakowaniach (jeśli muszą być oprawione to passe-partout o grubości max. 2,5 mm). Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, numer zestawu łamany przez kolejny numer zdjęcia w zestawie – zgodnie z kartą zgłoszenia, rok wykonania zdjęcia i ewentualnie tytuł.
5. Do każdego zestawu należy dołączyć:
– wypełnioną dokładnie kartę zgłoszenia udziału w konkursie
– plan eksponowania zestawu oraz zdjęcia w wersji elektronicznej(katalog,prasa,internet)
– adres zwrotny autora.
6. Zestawy niespełniające warunków określonych w punkcie 2 i 3 będą zwracane autorom bez przedkładania Jury.
7. Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedziaIności za uszkodzenia prac w czasie przesyłki lub jej zagubienie.
8. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac do celów reklamowych w prasie, TV i katalogu imprezy.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentowania wystawy w innych Galeriach.
11. Nadesłane w terminie zestawy będą oceniane przez Jury składające się z członków ZPAF, krytyków sztuki oraz organizatorów w dwóch etapach:
– zakwalifikowanie zestawów do wystawy,
– zakwalifikowanie wybranych do wystawy zestawów do przewidzianych regulaminem nagród i wyróżnień.
12. DIa autorów najlepszych wg Jury zestawów przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda – 5000,- zł
Il nagroda – 4000,- zł
III nagroda – 3000,- zł
Wyróżnienie – 2000,- zł
Dyplomy Rady Artystycznej ZPAF oraz nagrody sponsorów. Nagrody mogą być rzeczowe o w/w wartości. Jury może skorzystać w uzasadnionym przypadku z prawa innego podziału ogólnej puli nagród.
13. Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają katalog imprezy.
14. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych zestawów zostaną automatycznie zaproszeni do udziału w XLII Konfrontacjach Fotograficznych w dniach 10-11 maja 2024 r z zapewnieniem noclegów i wyżywienia na koszt organizatorów.
15. Nadesłanie prac na wystawę jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 28.08.97 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz 883).

TERMINY

16. Terminarz imprezy:
– nadsyłanie prac do 31 marca 2024
– ocena Jury do 15 kwietnia 2024
– powiadomienie o werdykcie Jury do 30 kwietnia 2024
– otwarcie wystawy – 10 maja 2024
– zwrot prac do 31 stycznia 2025
17. Prace i wszelką korenspondencję w sprawie wystawy prosimy nadsyłać na adres:
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Chrobrego 4 (Mała Galeria)
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: gtf-galeria@o2.pl

W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie w godzinach wieczornych z kuratorem Konfrontacji tel.: 605033725 lub email: arfmarl@poczta.onet.pl

Kurator Konfrontacji: Marian Łazarski

Opublikowano Dodaj komentarz

NSK 2023

Błażej Skaziński – Portugalia – Śladami Templariuszy

Fotografie B. Bloch i T. Kowalczyk

Opublikowano

REGULAMIN 69 DOROCZNA WYSTAWA GTF

Celem wystaw jest:
podsumowanie rocznej działalności członków Towarzystwa
• wzbogacenie zbiorów Towarzystwa w zakresie fotografii artystycznej
• zebranie dokumentacji fotograficznej o przemianach w mieście
Wystawa ma formę konkursu dostępnego dia wszystkich fotografujących Zdjęcia nagrodzone przechodzą
do zbiorów GTF
UWAGA : Członkowie Towarzystwa winni uczestniczyć w wystawie przedstawiając co najmniej trzy zdjęcia formatu A 4 w karcie zgło szenia zaznaczyć należy o przystąpieniu do konkursu lub do samej wystawy.
POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
a/ każdy autor przedkłada dowolną ilość zdjęć cz.b., monochromatycznych, barwnych wykonanych dowolną techniką. b/ format zdjęć dowolny min.A4
c/ do zdjęć dołączyć należy kartę zgłoszenia oraz zdjęcia w wersji elektronicznej (katalog, prasa, internet)
d/ warunkiem dopuszczenia prac do wystawy jest:
• wpłacenie wpisowego w wysokości 10 zł w dniu przyjmowania prac w Małej Galerii
• uregulowanie składek członkowskich przez członków GTF
e/ oceny prac zakwalifikowanych dokona Jury złożone z członków ZPAF, organizatora
i współorganizatorów.
f/ zdjęcia winne być podpisane i opisane szczególnie prosimy o podanie
roku wykonania.
g/ dostarczenie prac na konkurs jest równo- znaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu
h/ do wystawy wydany zostanie katalog
i/ minimum jedno zdjęcie członków GTF
Niezakwalifikowane do konkursu zostanie zaprezentowane na wystawie (wyboru zdjęcia lub zdjęć dokona jury, punkt „i” dotyczy członków GTF z co najmniej rocznym stażem)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni i wyróżnieni nagrodami rzeczowymi lub pie- niężnymi (w zależności od możliwości) Przewiduje się przyznać nagrody :
I, II, III jako nagrody główne, oraz wyróżnienia tematyczne:
• za portret (im. Zb. Łąckiego),
• za pejzaż (im. K. Ludwikowskiego),
• za reportaż fotograficzny ,
Jury w uzasadnionych przypadkach może dokonać innego podziału nagród. Zdjęcia nagrodzone pozostają w archiwum GTF

TERMINY

    ◦ Termin składania zdjęć do 2 luty 2024 r. do godz.18 00

w Małej Galerii przy ul. Chrobrego 4.
◦ Ocena zdjęć do 17 lutego 2024r.
◦ Otwarcie wystawy marzec 2024r.

Autorzy debiutujący mogą zostać członkami Towarzystwa.

ZAPRASZAMY

Zarząd GTF

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Chrobrego 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 605033725
www.gtf.com.pl e-mail gtf-gaIeria@o2.pI

69 DW - Karta zgloszenia - GTF (do pobrania)